I Pierwsze spotkanie z fizyką

1. Czym zajmuje się fizyka

2. Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary

3. Jak przeprowadzać doświadczenia

4. Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność

5. Siła i jej cechy

6. Siły wypadkowa i równoważąca

II Właściwości i budowa materii

7. Atomy i cząsteczki

8. Oddziaływania międzycząsteczkowe

9. Badanie napięcia powierzchniowego

10. Stany skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów

11. Masa a siła ciężkości

12. Gęstość

13. Wyznaczanie gęstości

III Hydrostatyka i aerostatyka

14. Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie

15. Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne 16. Prawo Pascala

17. Prawo Archimedesa

18. Prawo Archimedesa a pływanie ciał

IV Kinematyka

19. Ruch i jego względność

20. Ruch jednostajny prostoliniowy

21. Ruch prostoliniowy zmienny

22. Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego

23. Analiza wykresów ruchów prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie zmiennego


V Dynamika

24. Pierwsza zasada dynamiki Newtona – bezwładność

25. Druga zasada dynamiki Newtona

26. Swobodne spadanie ciał

27. Trzecia zasada dynamiki Newtona. Zjawisko odrzutu 28. Opory ruchu

VI Praca, moc, energia

29. Energia i praca

30. Moc i jej jednostki

31. Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości

32. Energia kinetyczna, zasada zachowania energii mechanicznej

VII Termodynamika

33. Energia wewnętrzna i temperatura

34. Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła

35. Sposoby przekazywania ciepła

36. Ciepło właściwe

37. Zmiany stanu skupienia ciał

38. Topnienie i krzepnięcie

39. Parowanie i skraplanie