UNIT 1:

 1. Holidays, continents. Wakacje. Kontynenty.
 2. Relative pronouns. Zaimki względne.
 3. Adverbs. Przysłówki.
 4. Social media post – Writing. Wpis na portalu społecznościowym.

UNIT 2:

 1. Travel, means of transport, hobby. Podróże, środki transportu i zainteresowania.
 2. Passive voice (present perfect, future, present simple, past simple). Strona bierna.
 3. Invitation – Writing. Zaproszenie.

UNIT 3:

 1. Weather, natural disasters. Pogoda, katastrofy.
 2. Superlatives. Stopień najwyższy.
 3. Postcard – Writing. Pocztówka.

UNIT 4:

 1. Environment. Środowisko naturalne.
 2. Ordering adjectives. Porządek przymiotników w zdaniu.
 3. Animals. Zwierzęta.
 4. Adjectives – ed and -ing. Przymiotniki z końcówką -ed i -ing.
 5. Report – Writing. Raport. Findings and conclusions. Ankiety i ich wyniki.

UNIT 5:

 1. Family ties. Więzi rodzinne.
 2. Present Simple, Present Continuous. Stative and active verbs. Czasy Present Simple i Present Continuous. Czasowniki statyczne i dynamiczne.
 3. Countable and uncountable nouns. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalane.
 4. Quantifiers. Określenia ilościowe.
 5. Wishes – Writing. Życzenia.

UNIT 6:

 1. Food. Jedzenie.
 2. Past Simple, Past Contiunuous. Czasy Past Simple i Past Continuous.
 3. Used to/would. Be used to/get used to. Wyrażenia z used to i would– mieć w zwyczaju.
 4. Review – Writing. Recenzja.

Unit 7:

 1. The wonders of nature. Cuda natury.
 2. Present perfect. Past perfect. Czasy Present Perfect i Past Perfect.
 3. Articles. Przedimki.
 4. Text message (SMS) – Writing. Wiadomość tekstowa.

Unit 8:

 1. Relationships. Relacje międzyludzkie.
 2. Relative clauses. Defining and non-defining. Zdania względne określające i nieokreślające.
 3. Reported speech. Mowa zależna.
 4. Story – Writing. Opowiadanie.