Sprawdź wszystkie działy i tematy dostępne na Platformie ZDAY.
Maksymalnie intuicyjna nawigacja:
KLASA – PRZEDMIOT – DZIAŁ – TEMAT

Każdy z poniższych tematów przedstawiony jest w formie lekcji wideo.

1. LICZBY RZECZYWISTE
 1. Liczby naturalne
 2. Liczby całkowite. Liczby wymierne
 3. Liczby niewymierne
 4. Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej
 5. Pierwiastek kwadratowy
 6. Pierwiastek sześcienny
 7. Potęga o wykładniku całkowitym
 8. Potęga o wykładniku wymiernym
 9. Logarytm i jego własności
 10. Procenty
2. JĘZYK MATEMATYKI
 1. Zbiory
 2. Działania na zbiorach
 3. Przedziały
 4. Działania na przedziałach
 5. Rozwiązywanie nierówności
 6. Wyłączanie jednomianu przed nawias
 7. Mnożenie sum algebraicznych
 8. Wzory skróconego mnożenia
 9. Zastosowanie przekształceń algebraicznych
 10. Wartość bezwzględna
 11. Własności wartości bezwzględnej (R)
3. UKŁADY RÓWNAŃ
 1. Co to jest układ równań?
 2. Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania
 3. Rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników
 4. Układy równań – zadania tekstowe
4. FUNKCJE – wkrótce
 1. Pojęcie funkcji
 2. Szkicowanie wykresu funkcji
 3. Monotoniczność funkcji
 4. Odczytywanie własności funkcji z wykresu
 5. Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OY
 6. Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OX
 7. Wektory w układzie współrzędnych (R)
 8. Przesuwanie wykresu funkcji o wektor (R)
 9. Przekształcanie wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych
 10. Proporcjonalność odwrotna
5. FUNKCJA LINIOWA – wkrótce
 1. Wykres funkcji liniowej
 2. Własności funkcji liniowej
 3. Równanie prostej na płaszczyźnie
 4. Współczynnik kierunkowy prostej
 5. Warunek prostopadłości prostych
 6. Interpretacja geometryczna układu równań liniowych
 7. Funkcja liniowa – zastosowania
6. PLANIMETRIA – wkrótce
 1. Miary kątów w trójkącie
 2. Trójkąty przystające
 3. Twierdzenie Talesa
 4. Wielokąty podobne
 5. Trójkąty podobne
 6. Pola wielokątów podobnych
 7. Twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie
7. FUNKCJA KWADRATOWA – wkrótce
 1. Wykres funkcji f(x) = ax2
 2. Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = ax2 o wektor
 3. Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej
1. BUDOWA ATOMU. UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH
 1. Budowa atomu 
 2. Konfiguracja elektronowa atomów
 3. Budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym
 4. Wiązanie kowalencyjne
 5. Wiązanie jonowe 
 6. Wiązanie metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe
 7. Wpływ rodzaju wiązania chemicznego na właściwości substancji
2. SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH
 1. Tlenki 
 2. Związki pierwiastków chemicznych z wodorem 
 3. Wodorotlenki
 4. Kwasy
 5. Sole
 6. Hydraty
3. STECHIOMETRIA
 1. Mol i liczba Avogadra 
 2. Masa cząsteczkowa i masa molowa związków chemicznych. Objętość molowa gazów 
 3. Prawo stałości składu. Wzory empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego
 4. Obliczenia stechiometryczne
4. REAKCJE UTLENIANIA-REDUKCJI. ELEKTROCHEMIA – wkrótce
 1. Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych 
 2. Utleniacz, reduktor, reakcje utleniania i redukcji
 3. Bilansowanie równań reakcji utleniania-redukcji związków nieorganicznych
 4. Szereg aktywności chemicznej metali 
 5. Ogniwo galwaniczne 
 6. Reakcje zachodzące w półogniwach ogniwa galwanicznego
5. ROZTWORY – wkrótce
 1. Rodzaje roztworów 
 2. Rozpuszczalność substancji
 3. Stężenie procentowe roztworu
 4. Stężenie molowe roztworu
 5. Zmiana stężenia roztworów
6. REAKCJE CHEMICZNE W ROZTWORACH WODNYCH – wkrótce
 1. Dysocjacja elektrolityczna
 2. Stopień dysocjacji elektrolitycznej 
 3. Odczyn i pH roztworu
 4. Reakcje zobojętniania i reakcje strącania osadów 
7. EFEKTY ENERGETYCZNE I SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH – wkrótce
 1. Efekty energetyczne reakcji chemicznych
 2. Szybkość reakcji chemicznych
1. TIME OUT!
 1. Numbers. Dates. Months. Nationalities. Liczby. Daty. Miesiące. Narodowości.
 2. Family. Rodzina.
 3. Time out Czas wolny
 4. Form – writing Formularz 
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. LOOK AT ME!
 1. Człowiek. Human. Personality and appearance. Osobowość i wygląd
 2. Informal letter – writing List nieformalny
 3. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. LET’S GET TOGETHER
 1. Technology. Technologia
 2. Parties. Phrasal verbs. Imprezy
 3. Prepositions. Przyimki
 4. Poster – writing Plakat
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. A DAY IN THE LIFE
 1. Household chores. Obowiązki domowe
 2. Food and drinks. Jedzenie i picie
 3. Money and shopping. Zakupy i pieniądze
 4. Be going to and Future Simple. Wyrażanie przyszłości Czas Future Simple i to be going to – zamierzać
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM 
5. HOME SWEET HOME
 1. Homes and rooms. Rodzaje domów i pomieszczeń
 2. Home equipment. Furniture. Wyposażenie domu. Sprzęt
 3. Possessive pronouns. Zaimki dzierżawcze
 4. Note – writing. Notatka
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
6. THE PLACE TO BE
 1. Places in town. Giving directions. Miejsca w mieście. Wskazówki dojazdu
 2. Our planet. Nasza planeta
 3. Demonstratives. Zaimki wskazujące
 4. Formal e-mail to an organisation – writing. E-mail formalny do organizacji
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
7. SAVE THE PLANET
 1. 0 Conditional. Zerowy okres warunkowy. 1 and 2 Conditionals. 1 i 2 okres warunkowy
 2. Gerunds and infinitives. Czasowniki z końcówką -ing i to
 3. Advert – writing. Reklama
 4. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
8. PERSONAL BEST
 1. Sports. Sporty
 2. Modal verbs. Czasowniki modalne
 3. Blog – writing. Blog
 4. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
1. ZACZYNAMY UCZYĆ SIĘ FIZYKI
 1. Czym się zajmuje fizyka
 2. Jednostki i pomiary
 3. Jeszcze o pomiarach
 4. Siła
 5. Siła wypadkowa
 6. Bezwładność ciała – pierwsza zasada dynamiki
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
2. CIAŁA W RUCHU
 1. Ruch i jego względność
 2. Wykresy opisujące ruch
 3. Ruch jednostajny prostoliniowy
 4. Jeszcze o ruchu jednostajnym prostoliniowym
 5. Wyznaczanie prędkości (zobacz fragment)
 6. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony
 7. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony i jednostajnie opóźniony
 8. Analiza wykresów przedstawiających ruch
 9. Droga w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyśpieszonym
 10. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
3. SIŁA WPŁYWA NA RUCH
 1. Druga zasada dynamiki
 2. Druga zasada dynamiki a ruch ciał
 3. Masa a siła ciężkości
 4. Spadek swobodny
 5. Trzecia zasada dynamiki
 6. Tarcie
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
4. PRACA I ENERGIA
 1. Praca
 2. Energia
 3. Energia potencjalna grawitacji
 4. Energia kinetyczna
 5. Przemiany energii mechanicznej
 6. Moc
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
5. CZĄSTECZKI I CIEPŁO
 1. Cząsteczki
 2. Stany skupienia materii
 3. Temperatura a energia
 4. Ciepło właściwe
 5. Przewodnictwo cieplne
 6. Konwekcja i promieniowanie
 7. Topnienie i krzepnięcie
 8. Parowanie i skraplanie
 9. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
6. CIŚNIENIE I SIŁA WYPORU
 1. Wyznaczanie objętości
 2. Gęstość
 3. Wyznaczanie gęstości
 4. Ciśnienie
 5. Ciśnienie hydrostatyczne
 6. Prawo Pascala
 7. Prawo Archimedesa
 8. Ciśnienie atmosferyczne
 9. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

Materiały edukacyjne dostępne na platformie ZDAY powstają w oparciu o treści zamieszczone w podręcznikach szkolnych posiadających akredytację MEN:


Podręcznik MATeMAtyka 1, klasa 1 liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2019
Podręcznik To jest chemia, Część 1, klasa 1 liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy zakres podstawowy, Nowa Era 2019

Zarejestruj się
już teraz

Wraz z subskrypcją zyskujesz pełny dostęp do platformy ZDAY.
Platforma zawiera kompletne lekcje dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej z przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, język angielski,
oraz nagrania webinarów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
A już teraz nowość na platformie – lekcje dla klasy 1 LO z matematyki oraz chemii.

Abonament już od 39 zł za miesiąc