Sprawdź wszystkie działy i tematy dostępne na Platformie ZDAY.
Maksymalnie intuicyjna nawigacja:
KLASA – PRZEDMIOT – DZIAŁ – TEMAT

Każdy z poniższych tematów przedstawiony jest w formie lekcji wideo

1. LICZBY I DZIAŁANIA
 1. System rzymski
 2. Własności liczb naturalnych
 3. Porównywanie liczb
 4. Działania na liczbach
 5. Działania na potęgach i pierwiastkach
 6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA
 1. Przekształcenia algebraiczne
 2. Równania
 3. Proporcje
 4. Wielkości wprost proporcjonalne
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE
 1. Trójkąty i czworokąty
 2. Twierdzenie Pitagorasa
 3. Zastosowania twierdzenia Pitagorasa
 4. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego
 5. Trójkąty o kątach 90◦, 45◦, 45◦ oraz 90◦, 30◦, 60◦
 6. Odcinki w układzie współrzędnych
 7. Dowodzenie w geometrii
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. ZASTOSOWANIA MATEMATYKI
 1. Obliczenia procentowe
 2. Zmiana o dany procent. Lokaty bankowe
 3. VAT i inne podatki
 4. Czytanie diagramów
 5. Podział proporcjonalny
 6. Obliczanie prawdopodobieństw
 7. Odczytywanie wykresów
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
5. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY
 1. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa
 2. Odcinki w graniastosłupach
 3. Rodzaje ostrosłupów
 4. Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni
 5. Objętość ostrosłupa
 6. Odcinki w ostrosłupach
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
6. SYMETRIE
 1. Symetria względem prostej
 2. Oś symetrii figury
 3. Symetralna odcinka
 4. Dwusieczna kąta
 5. Symetria względem punktu
 6. Środek symetrii figury
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
7. KOŁA I OKRĘGI
 1. Styczna do okręgu
 2. Wzajemne położenie dwóch okręgów
 3. Liczba π. Długość okręgu
 4. Pole koła
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
8. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
 1. Ile jest możliwości?
 2. Obliczanie prawdopodobieństw (cd.)
 3. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
1. KWASY
 1. Wzory i nazwy kwasów 
 2. Kwasy beztlenowe 
 3. Kwas siarkowy(VI) i kwas siarkowy(IV) – kwasy tlenowe siarki 
 4. Przykłady innych kwasów tlenowych 
 5. Proces dysocjacji jonowej kwasów 
 6. Porównanie właściwości kwasów 
 7. Odczyn roztworów – skala pH 
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. SOLE
 1. Wzory i nazwy soli 
 2. Proces dysocjacji jonowej soli 
 3. Reakcje zobojętniania 
 4. Reakcje metali z kwasami 
 5. Reakcje tlenków metali z kwasami 
 6. Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali 
 7. Reakcje strąceniowe 
 8. Inne reakcje otrzymywania soli 
 9. Porównanie właściwości soli i ich zastosowań 
 10. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. ZWIĄZKI WĘGLA Z WODOREM
 1. Naturalne źródła węglowodorów 
 2. Szereg homologiczny alkanów 
 3. Metan i etan 
 4. Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań 
 5. Szereg homologiczny alkenów. Eten 
 6. Szereg homologiczny alkinów. Etyn 
 7. Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów 
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. POCHODNE WĘGLOWODORÓW
 1. Szereg homologiczny alkoholi 
 2. Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe 
 3. Glicerol – alkohol polihydroksylowy 
 4. Porównanie właściwości alkoholi 
 5. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych 
 6. Kwas metanowy 
 7. Kwas etanowy 
 8. Wyższe kwasy karboksylowe 
 9. Porównanie właściwości kwasów karboksylowych 
 10. Estry 
 11. Aminokwasy 
 12. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
5. SUBSTANCJE O ZNACZENIU BIOLOGICZNYM
 1. Tłuszcze 
 2. Białka 
 3. Sacharydy
 4. Glukoza i fruktoza – monosacharydy 
 5. Sacharoza – disacharyd 
 6. Skrobia i celuloza – polisacharydy
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
1. TAKE A BREAK
 1. Holidays, continents. Wakacje, kontynenty
 2. Relative pronouns. Zaimki względne
 3. Adverbs. Przysłówki
 4. Social media post – writing. Wpis na portalu społecznościowym
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. ROAD TRIP!
 1. Travel, means of transport, hobby. Podróże, środki transportu i zainteresowania
 2. Passive voice (present perfect, future, present simple, past simple). Strona bierna
 3. Invitation – writing. Zaproszenie
 4. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. IT’S RAINING
 1. Weather, natural disasters. Pogoda, katastrofy
 2. Superlatives. Stopień najwyższy
 3. Postcard – writing. Pocztówka
 4. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. THE WORLD AROUND US. CATS & DOGS
 1. Environment. Środowisko naturalne
 2. Ordering adjectives. Porządek przymiotników w zdaniu
 3. Animals. Zwierzęta
 4. Adjectives -ed and -ing. Przymiotniki z końcówką -ed i -ing
 5. Report – writing. Raport Findings and conclusions. Ankiety i ich wyniki
 6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM 
5. FAMILY TIES
 1. Family ties. Więzi rodzinne
 2. Present Simple, Present Continuous Stative and active verbs. Czasy Present Simple i Present Continuous. Czasowniki statyczne i dynamiczne
 3. Countable and uncountable nouns. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 4. Quantifiers. Określenia ilościowe
 5. Wishes – writing. Życzenia
 6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
6. FOOD, FOOD, FOOD!
 1. Food. Jedzenie
 2. Past Simple, Past Continuous. Czasy Past Simple i Past Continuous
 3. Used to/would. Be used to/get used to. Wyrażenia z used to i would – mieć w zwyczaju
 4. Review – writing. Recenzja
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
7. THE WONDERS OF NATURE
 1. The wonders of nature. Cuda natury
 2. Present Perfect. Past Perfect. Czasy Present Perfect i Past Perfect
 3. Articles. Przedimki
 4. Text message (SMS) – writing. Wiadomość tekstowa
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
8. SPECIAL RELATIONSHIPS
 1. Relationships. Relacje międzyludzkie
 2. Relative clauses. Defining and non-defining. Zdania względne określające i nieokreślające
 3. Reported speech. Mowa zależna
 4. Story – writing. Opowiadanie
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
1. ELEKTROSTATYKA I PRĄD ELEKTRYCZNY
 1. Elektryzowanie ciał
 2. Ładunki elektryczne
 3. Indukcja elektrostatyczna
 4. Obwód prądu elektrycznego
 5. Prąd elektryczny w cieczach
 6. Prąd elektryczny w gazach
 7. Napięcie elektryczne i natężenie prądu elektrycznego
 8. Praca i moc prądu elektrycznego
 9. Pomiar napięcia i natężenia. Wyznaczanie mocy
 10. Przykłady obwodów elektrycznych
 11. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
2. ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM
 1. Opór elektryczny
 2. Wyznaczanie oporu elektrycznego
 3. Domowa sieć elektryczna
 4. Ochrona sieci elektrycznej
 5. Magnesy
 6. Prąd elektryczny i magnetyzm
 7. Silnik elektryczny
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
3. DRGANIA I FALE
 1. Ruch drgający
 2. Wykresy ruchu drgającego
 3. Przemiany energii w ruchu drgającym
 4. Fale
 5. Dźwięk
 6. Wysokość dźwięku
 7. Fale elektromagnetyczne
 8. Energia fal elektromagnetycznych
 9. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
4. OPTYKA
 1. Światło i cień
 2. Widzimy dzięki światłu
 3. Załamanie światła
 4. Soczewki
 5. Obrazy tworzone przez soczewkę skupiającą
 6. Konstruowanie obrazów tworzonych przez soczewkę skupiającą
 7. Obrazy tworzone przez soczewkę rozpraszającą
 8. Oko i aparat fotograficzny
 9. Zwierciadła płaskie
 10. Zwierciadła wklęsłe
 11. Zwierciadła wypukłe
 12. Barwy
 13. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

Materiały edukacyjne dostępne na platformie ZDAY powstają w oparciu o treści zamieszczone w podręcznikach szkolnych posiadających akredytację MEN:

Podręcznik Matematyka z plusem, klasa 8, GWO 2018
Podręcznik Chemia Nowej Ery, klasa 8, Nowa Era 2018

Podręcznik To jest Fizyka, klasa 8, Nowa Era 2018
Podręcznik Teen Explorer 8, klasa 8, Nowa Era

Zarejestruj się
już teraz

Wraz z subskrypcją kupujesz pełny dostęp do platformy ZDAY.
Platforma zawiera kompletne lekcje dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej z przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, język angielski
oraz nagrania webinarów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
A już teraz nowość na platformie – lekcje dla klasy 1 LO z matematyki oraz chemii.

Abonament już od 39 zł za miesiąc