I. LICZBY I DZIAŁANIA

 1. Liczby
 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych
 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników
 4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich
 5. Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich
 6. Wyrażenia arytmetyczne
 7. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych
 8. Oś liczbowa. Odległość liczb na osi liczbowej
 9. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

II. PROCENTY

 1. Procenty i ułamki
 2. Diagramy procentowe
 3. Jaki to procent?
 4. Obliczanie procentu danej liczby
 5. Podwyżki i obniżki
 6. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
 7. O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe
 8. Obliczenia procentowe
 9. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

III. FIGURY GEOMETRYCZNE

 1. Proste i odcinki
 2. Kąty
 3. Trójkąty
 4. Przystawanie trójkątów
 5. Czworokąty
 6. Wielokąty foremne
 7. Pole prostokąta. Jednostki pola
 8. Pola wielokątów
 9. Układ współrzędnych
 10. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

IV. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

 1. Do czego służą wyrażenia algebraiczne?
 2. Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
 3. Jednomiany
 4. Sumy algebraiczne
 5. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 6. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
 7. Mnożenie sum algebraicznych
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

V. RÓWNANIA

 1. Do czego służą równania?
 2. Liczby spełniające równania
 3. Rozwiązywanie równań
 4. Zadania tekstowe
 5. Procenty w zadaniach tekstowych
 6. Przekształcanie wzorów
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

VI. POTĘGI

 1. Potęga o wykładniku naturalnym
 2. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
 3. Potęgowanie potęgi
 4. Potęgowanie iloczynu i ilorazu
 5. Działania na potęgach
 6. Notacja wykładnicza
 7. Notacja wykładnicza (cd.)
 8. Pierwiastki
 9. Działania na pierwiastkach
 10. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

VII. GRANIASTOSŁUPY

 1. Przykłady graniastosłupów
 2. Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni
 3. Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości
 4. Objętość graniastosłupa
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

VIII. STATYSTYKA

 1. Odczytywanie danych statystycznych
 2. Co to jest średnia?
 3. Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych
 4. Zdarzenia losowe
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM