Platforma
Edukacyjna
ZDAY

Wybierz plan dla siebie

Miesięczna
sybskrypcja

(anuluj w dowolnym momencie)


CENA REGULARNA

47 zł

brutto/miesiąc


 • Nieograniczony dostęp do wszystkich przedmiotów i wszystkich klas na platformie
 • Ponad 350 lekcji wideo: MATEMATYKA, CHEMIA, FIZYKA, ANGIELSKI dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klas 1 liceum, w jednej subskrypcji
 • Treści zgodne w 100% z popularnymi podręcznikami szkolny
 • Comiesięczna płatność w formie subskrypcji (karty VISA, Mastercard)

Dostęp na
12 miesięcy


OFERTA SPECJALNA – 20%

451 zł

brutto/jednorazowo

Cena regularna: 564 zł


 • Nieograniczony dostęp do wszystkich przedmiotów i wszystkich klas na platformie na cały rok
 • Ponad 500 lekcji wideo: MATEMATYKA, CHEMIA, FIZYKA, POLSKI, ANGIELSKI dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klas 1 liceum, w jednej subskrypcji
 • Treści zgodne w 100% z popularnymi podręcznikami szkolnymi

Miesięczna sybskrypcja

(anuluj w dowolnym momencie)


CENA REGULARNA

47 zł

brutto/miesiąc


 • Nieograniczony dostęp do wszystkich przedmiotów i wszystkich klas na platformie
 • Ponad 350 lekcji wideo: MATEMATYKA, CHEMIA, FIZYKA, ANGIELSKI dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klas 1 liceum, w jednej subskrypcji
 • Treści zgodne w 100% z popularnymi podręcznikami szkolny
 • Comiesięczna płatność w formie subskrypcji (karty VISA, Mastercard)

Dostęp na
3 miesiące


OFERTA SPECJALNA – 10%

127 zł BESTSELLER

brutto/jednorazowo

Cena regularna: 141 zł


 • Nieograniczony dostęp do wszystkich przedmiotów i wszystkich klas na platformie na 3 miesiące
 • Ponad 350 lekcji wideo: MATEMATYKA, CHEMIA, FIZYKA, ANGIELSKI dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klas 1 liceum, w jednej subskrypcji
 • Treści zgodne w 100% z popularnymi podręcznikami szkolnymi
 • Płatność jednorazowa (szybkie przelewy, BLIK)

Dostęp na
12 miesięcy


OFERTA SPECJALNA – 20%

451 zł

brutto/jednorazowo

Cena regularna: 564 zł


 • Nieograniczony dostęp do wszystkich przedmiotów i wszystkich klas na platformie na cały rok
 • Ponad 350 lekcji wideo: MATEMATYKA, CHEMIA, FIZYKA, ANGIELSKI dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klas 1 liceum, w jednej subskrypcji
 • Treści zgodne w 100% z popularnymi podręcznikami szkolnymi
 • Płatność jednorazowa (szybkie przelewy, BLIK)

Sprawdź wszystkie działy i tematy dostępne na platformie.
Maksymalnie intuicyjna nawigacja:
KLASA – PRZEDMIOT – DZIAŁ – TEMAT w formie lekcji wideo

7 KLASA

MATEMATYKA 7

63 lekcji wideo

1. LICZBY
 1. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych
 2. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników
 3. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich
 4. Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich
 5. Wyrażenia arytmetyczne
 6. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych
 7. Oś liczbowa. Odległość liczb na osi liczbowej
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. PROCENTY
 1. Procenty i ułamki
 2. Diagramy procentowe
 3. Jaki to procent?
 4. Obliczanie procentu danej liczby
 5. Podwyżki i obniżki
 6. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
 7. O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe
 8. Obliczenia procentowe
 9. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. FIGURY GEOMETRYCZNE
 1. Proste i odcinki
 2. Kąty
 3. Trójkąty
 4. Przystawanie trójkątów
 5. Czworokąty
 6. Wielokąty foremne
 7. Pole prostokąta. Jednostki pola
 8. Pola wielokątów
 9. Układ współrzędnych
 10. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
 1. Do czego służą wyrażenia algebraiczne?
 2. Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
 3. Jednomiany
 4. Sumy algebraiczne
 5. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 6. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
 7. Mnożenie sum algebraicznych
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
5. RÓWNANIA
 1. Do czego służą równania?
 2. Liczby spełniające równania
 3. Rozwiązywanie równań
 4. Zadania tekstowe
 5. Procenty w zadaniach tekstowych
 6. Przekształcanie wzorów
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
6. POTĘGI
 1. Potęga o wykładniku naturalnym
 2. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
 3. Potęgowanie potęgi
 4. Potęgowanie iloczynu i ilorazu
 5. Działania na potęgach
 6. Notacja wykładnicza
 7. Notacja wykładnicza (cd.)
 8. Pierwiastki
 9. Działania na pierwiastkach
 10. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
7. GRANIASTOSŁUPY
 1. Przykłady graniastosłupów
 2. Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni
 3. Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości
 4. Objętość graniastosłupa
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
8. STATYSTYKA
 1. Odczytywanie danych statystycznych
 2. Co to jest średnia?
 3. Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych
 4. Zdarzenia losowe
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

CHEMIA 7

45 lekcji wideo

1. SUBSTANCJE I ICH PRZEMIANY
 1. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii 
 2. Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne 
 3. Gęstość substancji 
 4. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki 
 5. Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna 
 6. Pierwiastki i związki chemiczne 
 7. Właściwości metali i niemetali 
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. SKŁADNIKI POWIETRZA I RODZAJE PRZEMIAN JAKIM ULEGAJĄ
 1. Powietrze – mieszanina jednorodna gazów 
 2. Tlen – najważniejszy składnik powietrza 
 3. Tlenek węgla(IV)
 4. Wodór 
 5. Zanieczyszczenia powietrza
 6. Rodzaje reakcji chemicznych 
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. ATOMY I CZĄSTECZKI
 1. Atomy i cząsteczki – składniki materii 
 2. Masa atomowa, masa cząsteczkowa 
 3. Budowa atomu – nukleony i elektrony 
 4. Izotopy 
 5. Układ okresowy pierwiastków chemicznych 
 6. Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym 
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. ŁĄCZENIE SIĘ ATOMÓW. RÓWNANIA REAKCJI CHEMICZNYCH
 1. Wiązanie kowalencyjne 
 2. Wiązanie jonowe 
 3. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego 
 4. Znaczenie wartościowości pierwiastków chemicznych przy ustalaniu wzorów i nazw związków chemicznych 
 5. Prawo stałości składu związku chemicznego 
 6. Równania reakcji chemicznych
 7. Prawo zachowania masy 
 8. Obliczenia stechiometryczne
 9. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
5. WODA I ROZTWORY WODNE
 1. Woda – właściwości i rola w przyrodzie 
 2. Woda jako rozpuszczalnik 
 3. Rodzaje roztworów
 4. Rozpuszczalność substancji w wodzie 
 5. Stężenie procentowe roztworu 
 6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
6. TLENKI I WODOROTLENKI
 1. Tlenki metali i niemetali 
 2. Elektrolity i nieelektrolity 
 3. Wzory i nazwy wodorotlenków 
 4. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu 
 5. Wodorotlenek wapnia 
 6. Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie 
 7. Proces dysocjacji jonowej zasad 
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

FIZYKA 7

46 lekcji wideo

1. ZACZYNAMY UCZYĆ SIĘ FIZYKI
 1. Czym się zajmuje fizyka
 2. Jednostki i pomiary
 3. Jeszcze o pomiarach
 4. Siła
 5. Siła wypadkowa
 6. Bezwładność ciała – pierwsza zasada dynamiki
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
2. CIAŁA W RUCHU
 1. Ruch i jego względność
 2. Wykresy opisujące ruch
 3. Ruch jednostajny prostoliniowy
 4. Jeszcze o ruchu jednostajnym prostoliniowym
 5. Wyznaczanie prędkości
 6. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony
 7. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony i jednostajnie opóźniony
 8. Analiza wykresów przedstawiających ruch
 9. Droga w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyśpieszonym
 10. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
3. SIŁA WPŁYWA NA RUCH
 1. Druga zasada dynamiki
 2. Druga zasada dynamiki a ruch ciał
 3. Masa a siła ciężkości
 4. Spadek swobodny
 5. Trzecia zasada dynamiki
 6. Tarcie
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
4. PRACA I ENERGIA
 1. Praca
 2. Energia
 3. Energia potencjalna grawitacji
 4. Energia kinetyczna
 5. Przemiany energii mechanicznej
 6. Moc
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
5. CZĄSTECZKI I CIEPŁO
 1. Cząsteczki
 2. Stany skupienia materii
 3. Temperatura a energia
 4. Ciepło właściwe
 5. Przewodnictwo cieplne
 6. Konwekcja i promieniowanie
 7. Topnienie i krzepnięcie
 8. Parowanie i skraplanie
 9. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
6. CIŚNIENIE I SIŁA WYPORU
 1. Wyznaczanie objętości
 2. Gęstość
 3. Wyznaczanie gęstości
 4. Ciśnienie
 5. Ciśnienie hydrostatyczne
 6. Prawo Pascala
 7. Prawo Archimedesa
 8. Ciśnienie atmosferyczne
 9. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

ANGIELSKI 7

50 lekcji wideo

1. TIME OUT!
 1. Numbers. Dates. Months. Nationalities. Liczby. Daty. Miesiące. Narodowości.
 2. Family. Rodzina.
 3. Time out Czas wolny
 4. Form – writing Formularz 
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. LOOK AT ME!
 1. Człowiek. Human. Personality and appearance. Osobowość i wygląd
 2. Informal letter – writing List nieformalny
 3. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. LET’S GET TOGETHER
 1. Technology. Technologia
 2. Parties. Phrasal verbs. Imprezy
 3. Prepositions. Przyimki
 4. Poster – writing Plakat
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. A DAY IN THE LIFE
 1. Household chores. Obowiązki domowe
 2. Food and drinks. Jedzenie i picie
 3. Money and shopping. Zakupy i pieniądze
 4. Be going to and Future Simple. Wyrażanie przyszłości Czas Future Simple i to be going to – zamierzać
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM 
5. HOME SWEET HOME
 1. Homes and rooms. Rodzaje domów i pomieszczeń
 2. Home equipment. Furniture. Wyposażenie domu. Sprzęt
 3. Possessive pronouns. Zaimki dzierżawcze
 4. Note – writing. Notatka
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
6. THE PLACE TO BE
 1. Places in town. Giving directions. Miejsca w mieście. Wskazówki dojazdu
 2. Our planet. Nasza planeta
 3. Demonstratives. Zaimki wskazujące
 4. Formal e-mail to an organisation – writing. E-mail formalny do organizacji
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
7. SAVE THE PLANET
 1. 0 Conditional. Zerowy okres warunkowy. 1 and 2 Conditionals. 1 i 2 okres warunkowy
 2. Gerunds and infinitives. Czasowniki z końcówką -ing i to
 3. Advert – writing. Reklama
 4. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
8. PERSONAL BEST
 1. Sports. Sporty
 2. Modal verbs. Czasowniki modalne
 3. Blog – writing. Blog
 4. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

8 KLASA

MATEMATYKA 8

49 lekcji wideo

1. LICZBY I DZIAŁANIA
 1. System rzymski
 2. Własności liczb naturalnych
 3. Porównywanie liczb
 4. Działania na liczbach
 5. Działania na potęgach i pierwiastkach
 6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA
 1. Przekształcenia algebraiczne
 2. Równania
 3. Proporcje
 4. Wielkości wprost proporcjonalne
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE
 1. Trójkąty i czworokąty
 2. Twierdzenie Pitagorasa
 3. Zastosowania twierdzenia Pitagorasa
 4. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego
 5. Trójkąty o kątach 90◦, 45◦, 45◦ oraz 90◦, 30◦, 60◦
 6. Odcinki w układzie współrzędnych
 7. Dowodzenie w geometrii
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. ZASTOSOWANIA MATEMATYKI
 1. Obliczenia procentowe
 2. Zmiana o dany procent. Lokaty bankowe
 3. VAT i inne podatki
 4. Czytanie diagramów
 5. Podział proporcjonalny
 6. Obliczanie prawdopodobieństw
 7. Odczytywanie wykresów
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
5. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY
 1. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa
 2. Odcinki w graniastosłupach
 3. Rodzaje ostrosłupów
 4. Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni
 5. Objętość ostrosłupa
 6. Odcinki w ostrosłupach
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
6. SYMETRIE
 1. Symetria względem prostej
 2. Oś symetrii figury
 3. Symetralna odcinka
 4. Dwusieczna kąta
 5. Symetria względem punktu
 6. Środek symetrii figury
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
7. KOŁA I OKRĘGI
 1. Styczna do okręgu
 2. Wzajemne położenie dwóch okręgów
 3. Liczba π. Długość okręgu
 4. Pole koła
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
8. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
 1. Ile jest możliwości?
 2. Obliczanie prawdopodobieństw (cd.)
 3. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

CHEMIA 8

45 lekcji wideo

1. KWASY
 1. Wzory i nazwy kwasów 
 2. Kwasy beztlenowe 
 3. Kwas siarkowy(VI) i kwas siarkowy(IV) – kwasy tlenowe siarki 
 4. Przykłady innych kwasów tlenowych 
 5. Proces dysocjacji jonowej kwasów 
 6. Porównanie właściwości kwasów 
 7. Odczyn roztworów – skala pH 
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. SOLE
 1. Wzory i nazwy soli 
 2. Proces dysocjacji jonowej soli 
 3. Reakcje zobojętniania 
 4. Reakcje metali z kwasami 
 5. Reakcje tlenków metali z kwasami 
 6. Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali 
 7. Reakcje strąceniowe 
 8. Inne reakcje otrzymywania soli 
 9. Porównanie właściwości soli i ich zastosowań 
 10. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. ZWIĄZKI WĘGLA Z WODOREM
 1. Naturalne źródła węglowodorów 
 2. Szereg homologiczny alkanów 
 3. Metan i etan 
 4. Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań 
 5. Szereg homologiczny alkenów. Eten 
 6. Szereg homologiczny alkinów. Etyn 
 7. Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów 
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. POCHODNE WĘGLOWODORÓW
 1. Szereg homologiczny alkoholi 
 2. Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe 
 3. Glicerol – alkohol polihydroksylowy 
 4. Porównanie właściwości alkoholi 
 5. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych 
 6. Kwas metanowy 
 7. Kwas etanowy 
 8. Wyższe kwasy karboksylowe 
 9. Porównanie właściwości kwasów karboksylowych 
 10. Estry 
 11. Aminokwasy 
 12. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
5. SUBSTANCJE O ZNACZENIU BIOLOGICZNYM
 1. Tłuszcze 
 2. Białka 
 3. Sacharydy
 4. Glukoza i fruktoza – monosacharydy 
 5. Sacharoza – disacharyd 
 6. Skrobia i celuloza – polisacharydy
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

FIZYKA 8

36 lekcji wideo

1. ELEKTROSTATYKA I PRĄD ELEKTRYCZNY
 1. Elektryzowanie ciał
 2. Ładunki elektryczne
 3. Indukcja elektrostatyczna
 4. Obwód prądu elektrycznego
 5. Prąd elektryczny w cieczach
 6. Prąd elektryczny w gazach
 7. Napięcie elektryczne i natężenie prądu elektrycznego
 8. Praca i moc prądu elektrycznego
 9. Pomiar napięcia i natężenia. Wyznaczanie mocy
 10. Przykłady obwodów elektrycznych
 11. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
2. ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM
 1. Opór elektryczny
 2. Wyznaczanie oporu elektrycznego
 3. Domowa sieć elektryczna
 4. Ochrona sieci elektrycznej
 5. Magnesy
 6. Prąd elektryczny i magnetyzm
 7. Silnik elektryczny
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
3. DRGANIA I FALE
 1. Ruch drgający
 2. Wykresy ruchu drgającego
 3. Przemiany energii w ruchu drgającym
 4. Fale
 5. Dźwięk
 6. Wysokość dźwięku
 7. Fale elektromagnetyczne
 8. Energia fal elektromagnetycznych
 9. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
4. OPTYKA
 1. Światło i cień
 2. Widzimy dzięki światłu
 3. Załamanie światła
 4. Soczewki
 5. Obrazy tworzone przez soczewkę skupiającą
 6. Konstruowanie obrazów tworzonych przez soczewkę skupiającą
 7. Obrazy tworzone przez soczewkę rozpraszającą
 8. Oko i aparat fotograficzny
 9. Zwierciadła płaskie
 10. Zwierciadła wklęsłe
 11. Zwierciadła wypukłe
 12. Barwy
 13. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

ANGIELSKI 8

50 lekcji wideo

1. TAKE A BREAK
 1. Holidays, continents. Wakacje, kontynenty
 2. Relative pronouns. Zaimki względne
 3. Adverbs. Przysłówki
 4. Social media post – writing. Wpis na portalu społecznościowym
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. ROAD TRIP!
 1. Travel, means of transport, hobby. Podróże, środki transportu i zainteresowania
 2. Passive voice (present perfect, future, present simple, past simple). Strona bierna
 3. Invitation – writing. Zaproszenie
 4. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. IT’S RAINING
 1. Weather, natural disasters. Pogoda, katastrofy
 2. Superlatives. Stopień najwyższy
 3. Postcard – writing. Pocztówka
 4. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. THE WORLD AROUND US. CATS & DOGS
 1. Environment. Środowisko naturalne
 2. Ordering adjectives. Porządek przymiotników w zdaniu
 3. Animals. Zwierzęta
 4. Adjectives -ed and -ing. Przymiotniki z końcówką -ed i -ing
 5. Report – writing. Raport Findings and conclusions. Ankiety i ich wyniki
 6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM 
5. FAMILY TIES
 1. Family ties. Więzi rodzinne
 2. Present Simple, Present Continuous Stative and active verbs. Czasy Present Simple i Present Continuous. Czasowniki statyczne i dynamiczne
 3. Countable and uncountable nouns. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 4. Quantifiers. Określenia ilościowe
 5. Wishes – writing. Życzenia
 6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
6. FOOD, FOOD, FOOD!
 1. Food. Jedzenie
 2. Past Simple, Past Continuous. Czasy Past Simple i Past Continuous
 3. Used to/would. Be used to/get used to. Wyrażenia z used to i would – mieć w zwyczaju
 4. Review – writing. Recenzja
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
7. THE WONDERS OF NATURE
 1. The wonders of nature. Cuda natury
 2. Present Perfect. Past Perfect. Czasy Present Perfect i Past Perfect
 3. Articles. Przedimki
 4. Text message (SMS) – writing. Wiadomość tekstowa
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
8. SPECIAL RELATIONSHIPS
 1. Relationships. Relacje międzyludzkie
 2. Relative clauses. Defining and non-defining. Zdania względne określające i nieokreślające
 3. Reported speech. Mowa zależna
 4. Story – writing. Opowiadanie
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

+ Nagrania webinarów do egzaminu ósmoklasisty