REGULAMIN KONKURSU
ZDOBĄDŹ DOSTĘP DO ZDAY.§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zdobądź dostęp do ZDAY” (dalej zwanego
„Konkursem) jest Polski Instytut Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w
Nieporęcie (05-126), ul. Spokojna 4.
2. Konkurs jest zorganizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej
zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.


§2
CZAS TRWANIA I MIEJSCE KONKURSU


1. Konkurs będzie trwał od 20.10.2022 do 27.10.2022 i tylko w tym okresie można
dokonywać zgłoszeń do Konkursu.
2. Miejscem przeprowadzania Konkursu będą konta Organizatora na Facebooku i Instagramie:
 https://www.facebook.com/zdaypl oraz https://www.instagram.com/zday.pl/
3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 28.10.2022 poprzez ogłoszenie wyników w mediach
Społecznościowych w dedykowanym poście informującym o wynikach konkursu.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o nagrodzie poprzez kontakt w mediach
społecznościowych.
5. Zwycięzcy otrzymają dostęp do platformy ZDAY drogą mailową na przekazany Organizatorowi adres e-mail

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie warunku określonego w ust §2
pkt 1 oraz wstawienie komentarza pod postem dotyczącym Konkursu na Facebooku
lub Instagramie ZDAY 
3. Zadaniem konkursowym jest:
a) odgadnięcie imion nauczycieli uczących na platformie ZDAY i przypisanie ich do przedmiotów, których uczą.
Przykładowa odpowiedź: Ewa – fizyka; Sebastian-matematyka; Tomek -chemia, Szymon – angielski
b) odpowiedź na pytanie i krótkie jej uzasadnienie: Najciekawsze miejsce w Twojej szkole? 
Przykładowa odpowiedź: pracownia chemiczna, bo można eksperymentować bez konsekwencji.
Odpowiedź na oba pytania powinna znajdować się w 1 komentarzu pod postem konkursowym.
Przykładowa pełna odpowiedź konkursowa: Ewa – fizyka; Sebastian-matematyka; Tomek -chemia, Szymon – angielski. Pracownia chemiczna, bo można eksperymentować bez konsekwencji.
4. Konkurs będzie polegał na wyłonieniu najciekawszych Odpowiedzi na zadane otwarte
pytanie w Konkursie (B), po spełnieniu warunku podstawowego, czyli prawidłowej odpowiedzi na pytanie (A). Osoby, które odpowiedzą nieprawidłowo na pytanie A lub nie udzielą żadnej odpowiedzi na pytanie A lub B, nie będą mogli otrzymać nagrody.
5. Laureaci Konkursu zostaną wybrani przez komisję konkursową, o której mowa
poniżej na podstawie najciekawszych udzielonych Odpowiedzi (pyt. B) oraz prawidłowej odpowiedzi na pyt. A.
6. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi, Komisja będzie się kierować własnym uznaniem. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
7. W celu wyłonienia Laureata Konkursu oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym
składzie (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora.
W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzję Komisji zapadają
większością głosów.
8. Nagrodą w Konkursie, przeznaczoną dla Laureatów Konkursu jest dostęp do platformy ZDAY na czas 3 miesięcy od momentu rejestracji. W konkursie zostanie przyznane 10 nagród w postaci wspomnianego dostępu do zasobów platformy ZDAY. 
9. Warunkiem koniecznym do przyznania nagrody, jest podanie Organizatorowi adresu e-mail, na który Organizator przyznaje dostęp.
10. Nagroda (dostęp) zostanie przyznana w ciągu 7 dni od otrzymania w/w adresu e-mail od Laureata.
11. Nagrody nie można wymieniać na wartość pieniężną oraz bon wartościowy.
12. Uczestnik niniejszym oświadcza, że:
(i) jest Autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu, 
(ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich
(iii) w przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, godnie z pkt 13 poniżej; 
(iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
13. W przypadku jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłodzonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, wraz w prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:
a) Zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy utwory, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrowa;
b) Wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzu Utworu;
c) Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
reemitowanie, jak również publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) Wykorzystywanie Utworu i jego fragmentów do potrzeb prowadzenia promocji i
reklamy Organizatora i produktów Organizatora, w wszystkich formach reklamowych,
w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej,
na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w
materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych i innych formach promocji na
polach eksploatacji wskazanych w pkt a do e;
e) Wykonanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z
opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego do Utworu, na wskazanych w pkt 8a do 8d polach eksploatacji.
14. Odpowiedzi konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczone z
Konkursu przez Organizatora.


§4
POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE


1. Wszelkie uwagi, sugestie i reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Konkursu tj. od ogłoszenia listy Laureatów, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: kontakt@zday.pl  z dopiskiem o treści: Zdobądź dostęp do ZDAY.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
3. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail z którego przesłano reklamację. 


§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Polski Instytut Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nieporęcie (05-126), ul. Spokojna 4.. 
2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Polski Instytut Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nieporęcie (05-126), ul. Spokojna 4.
3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu „Zdobądź dostęp do ZDAY”, opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. F RODO) 
4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 
5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń. 
6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora. 
7. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.