POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi informację administratora danych osobowych sporządzoną na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest Edu Games Spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi pod adresem ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź, NIP: 6252475036, REGON: 387109330, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861152, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 121.497,00 zł w pełni wpłacony.
 2. Adres poczty elektronicznej Administratora danych: biuro@edu-games.pl.
 3. Administrator danych zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 5. Zakres danych przetwarzanych przez administratora danych w każdym przypadku pozostaje adekwatny w stosunku do celu, dla którego pobrano dane.
 6. Aplikacja mobilna za zgodą użytkownika może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym, m. in.:

a) danych technicznych,
b) dostęp do galerii zdjęć,
c) dostęp do kamery,
d) wyświetlania powiadomień.

§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wystawianie i przyjmowanie dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) kontakt z użytkownikami, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Aplikacji i usług, z których korzysta użytkownik, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) marketing, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. dostawcy usług hostingowych, opiekunowie techniczni Aplikacji, podmioty udostępniające systemy do zautomatyzowanego wysyłania wiadomości e-mail lub SMS..
 2. Dane osobowe w związku z wykorzystywaniem przez administratora narzędzi do analizy i śledzenia ruchu mogą zostać przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. do Google LLC lub do Meta Platforms Inc. Jako właściwy środek ochrony danych, administrator danych zgodził się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

§4. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres korzystania z Aplikacji przez użytkownika, tj. do czasu usunięcia użytkownika z Aplikacji.

§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: 
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
– administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

§6. Automatyczne przetwarzanie danych. Profilowanie

 1. Administrator może przetwarzać dane użytkownika w zakresie częstotliwości korzystania z Aplikacji przez użytkownika oraz wykorzystywanych przez niego funkcjonalnościach.
 2. Administrator przetwarza dane, o których mowa w ust. 1 w celu udoskonalania Aplikacji.
 3. Użytkownik, który nie zgadza się z przetwarzaniem jego danych w sposób określony w ust. 1 może złożyć sprzeciw wobec automatycznego przetwarzania danych co jednakże może skutkować niemożnością korzystania z Aplikacji.

§7. Pliki cookies

 1. Usługodawca zbiera dotyczące Użytkownika dane w postaci tak zwanych „ciasteczek” (cookies). Pliki cookies powstają w toku używania Aplikacji i są plikami tekstowymi niewielkiego rozmiaru, które są przechowywane na Urządzeniu.
 2. W plikach typu cookies zapisują się dane o charakterze technicznym, związane wyłącznie z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji, takie jak: data połączenia Aplikacji z jej serwerami, adres IP Urządzenia, daty korzystania z Aplikacji oraz jej poszczególnych funkcji. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w ust. 3 i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. W plikach cookies nie zapisują się dane wprowadzane przez Użytkownika w innych aplikacjach Urządzenia.
 3. Usługodawca ma dostęp do plików cookies i korzysta z nich w celu ułatwienia świadczenia usług dostępnych w Aplikacji, jak również w celu ulepszania i rozwijania tych usług oraz samej Aplikacji poprzez analizę zachowań Użytkownika w Aplikacji. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach cookies w sposób automatyczny.
 4. Użytkownik nie musi akceptować plików cookies (przez dokonanie odpowiednich ustawień w Urządzeniu), ale może to spowodować, że Aplikacja nie będzie działać w pełni poprawnie.
 5. Pliki cookies nie stanowią złośliwego oprogramowania (tzw. wirusów, koni trojańskich), nie zmieniają konfiguracji sprzętowych Urządzenia, oraz mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika.

§8. Google Analytics

 1. Administrator używa Google Analytics, usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. z siedzibą w USA.
 2. Google Analytics używa mechanizmów, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika z Aplikacji. Informacje na temat korzystania Aplikacji są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na zlecenie Administratora, Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie z Aplikacji przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności w Aplikacji oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Aplikacji.
 3. Dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.

§9. SmartLook

 1. Administrator danych korzysta z narzędzia SmartLook, zapewnianego przez Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horakove 13, Brno, 602 00, Czechy. Z pomocą SmartLook administrator danych analizuje zachowania użytkowników w Aplikacji. Ma to na celu optymalizacji Aplikacji pod kątem doświadczenia użytkownika. Działania w tym zakresie realizowane są przez administratora danych, opierając się na jego prawnie uzasadnionym interesie w postaci optymalizacji Aplikacji.
 2. SmartLook wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat zachowania użytkownika w Aplikacji. SmartLook przechowuje te informacje w ramach psedunonimizowanego profilu. Ani SmartLook, ani administrator danych nie będą wykorzystywać tych informacji w celu identyfikacji użytkownika. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności SmartLook: https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/.

§10. Piksel Facebook

 1. Administrator korzysta z Piksel Facebook, narzędzia analitycznego, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w Aplikacji.
 2. Administrator korzysta z narzędzia Piksel Facebook w celu kierowania do użytkownika spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Podstawę prawną dla korzystania z narzędzia Piksel Facebook przez administratora danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

§11. TikTok Pixel

 1. Administrator danych korzysta z TikTok Pixel – narzędzia analitycznego należącego do firmy TikTok Technology Limited (Irlandia), które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. 
 2. Dane z Pixel’a mogą być wykorzystane do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, używania innych narzędzi reklamowych TikTok. Korzystając z Aplikacji użytkownik zgadza się na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności TikTok. 
 3. Więcej informacji związanych z ochroną prywatności i przetwarzaniem danych osobowych przez TikTok, można znaleźć na stronie: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl.