Regulamin serwisu internetowego ZDAY.PL

§ 1 [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu internetowego „WWW.ZDAY.PL” lub „WWW.LEKCJE.ZDAY.PL” zwanego dalej „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”  i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Serwisu oraz stanowi całokształt stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. 
 2. Celem Serwisu Internetowego jest wparcie uczniów szkoły podstawowej w nauce przedmiotów szkolnych poprzez umieszczenie w Serwisie Internetowym treści edukacyjnych. Serwis Internetowy ma na celu uzupełnienie nauki uczniów w szkole a nie zastępowanie szkoły. W żadnym przypadku Użytkownik czy uczeń nie powinni traktować Serwisu Internetowego jako substytutu szkoły. 
 3. Serwis Internetowy jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 punkt 4) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm. – dalej jako: „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Usługodawcą Serwisu w rozumieniu art. 2 punkt 6) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest spółka POLSKI INSTYTUT EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000882461.
 4. „Użytkownikiem” Serwisu Internetowego w rozumieniu art. 2 punkt 7) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych i która zawarła umowę na korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 
 5. Regulamin oznacza niniejszy regulamin i dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego – dalej, jako: „Usługi”. 
 6. W każdym przypadku, gdy mowa jest w niniejszym Regulaminie o umowie, oznacza to umowę świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której treść określona jest postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa („Umowa”). Umowa ta, zgodnie z art. 66(1) §2 punkt  5) Kodeksu cywilnego, może zostać zawarta w języku polskim. 
 7. Do usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego należy udostępnianie treści edukacyjnych w formie video – przy czym aktualna zawartość Serwisu zawarta jest na stronie internetowej tego Serwisu po zalogowaniu do Serwisu. Wyszczególnienie ww. elementów Serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny, a brak któregoś z ww. elementów Serwisu nie oznacza niewykonania Umowy przez Usługodawcę. 

§ 2 [Warunki techniczne Serwisu Internetowego]

 1. Serwis Internetowy przeznaczony jest do działania na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS lub Android, na tabletach, komputerach PC i laptopach, posiadających aktualną przeglądarkę internetową.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego i usług zawartych w Serwisie Internetowym było możliwe dla Użytkownika za pośrednictwem Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego, przy czym minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, są następujące:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet z połączeniem internetowym o przepustowości co najmniej 2 Mb/s, rekomendujemy 5Mb/s. 
b) z systemem operacyjnym: Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.7 lub nowszy, Ubuntu 10 lub nowszy, Android 5.0+, iOS 9.3.5+ 
c) wyposażonego w aktualną wersję przeglądarki internetowej: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, która zapewni obsługę plików Cookie, JavaScript, kodowanie H.264, HTML5. 

 1. W celu korzystania z Serwisu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Dostęp do Serwisu Internetowego możliwy jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem  www.lekcje.zday.pl lub www.zday.pl.
 3. Usługodawca nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa przy korzystaniu z Serwisu Internetowego, w związku z faktem, że korzystanie z Internetu uniemożliwia udzielenie takiej gwarancji. Usługodawca rekomenduje podjęcie przez Użytkownika działań mających na celu uniknięcie potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, takich jak np.  

a) złośliwe oprogramowanie;
b) różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika, takie jak „wirusy”, „robaki”, „konie trojańskie” itp.; 
c) programy szpiegujące; 
d) spam; 
e) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod inną osobę (ang. Phishing);

 1. Użytkownik w celu uniknięcia ww. zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, odpowiednie, legalne oprogramowanie w postaci programów antywirusowych. Dodatkowo ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: 

a) włączona zapora sieciowa (ang. firewall), 
b) aktualizacja wszelkiego oprogramowania, 
c) nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, 
d) czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, 
e) wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, 
f) regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym, 
g) szyfrowanie transmisji danych, 
h) instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), 
i) używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła. 

§ 3 [Zawarcie Umowy i Rejestracja Użytkownika w Serwisie]

 1. Rejestracja w Serwisie Internetowym odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online udostępnionego Użytkownikowi na stronie Serwisu Internetowego pod linkiem www.zday.pl lub www.lekcje.zday.pl z aktywnymi polami do wyboru lub uzupełnienia, za pomocą którego Użytkownik podaje Usługodawcy wymagane dane osobowe oraz składa wymagane oświadczenia, przy czym: 

a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie wymagane pola oraz zaznaczyć wymagane zgody; 
b) informacje wpisane w formularzu powinny być zgodne z prawdą, przy czym całkowita odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Użytkowniku. Użytkownik obowiązany jest do aktualizacji danych w przypadku ich zmiany. 

 1. Po wypełnieniu wymaganych w ww. punkcie pól w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik na podany w Serwisie adres e-mail otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą link przekierowujący do strony, na której Użytkownik ustala hasło do Serwisu. Rejestracja w Serwisie Internetowym następuje po ustaleniu hasła oraz po dokonaniu akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Brak akceptacji Regulaminu lub brak przekazania przez Użytkownika wymaganych w formularzu online danych stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy. 
 2. Użytkownik obowiązany jest ustalić hasło do Serwisu Internetowego w postaci ciągu liter lub liczb lub znaków specjalnych. Hasło powinno zawierać przynajmniej dwanaście znaków – aby było silniejsze, użyj małych i wielkich liter, cyfr oraz znaków takich jak: ! ” ? $ % ^ &. Użytkownik obowiązany jest do zapamiętania hasła i do nieudostępniania go innym osobom. 
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym zostaje zawarta poprzez dokonanie rejestracji i założenie konta Użytkownika w Serwisie oraz wybór Usługi w Serwisie Internetowym i zapłatę opłaty za dostęp do Usługi (dalej jako „Opłata abonamentowa”). Dostęp do niektórych Usług może wymagać zapłaty odrębnego wynagrodzenia ponad Opłatę abonamentową; w takim przypadku Usługodawca wskaże w regulaminie szczegółowym tej Usługi lub Cenniku wysokość wynagrodzenia oraz sposób płatności. 
 4. Usługodawca może odmówić zawarcia umowy z osobą: 

a) która nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz §1 ust. 4 niniejszego Regulaminu,  
b) z którą poprzednia umowa została rozwiązana z powodu zalegania przez taką osobę z płatnościami wynikającymi z umowy, do czasu uregulowania przez nią zaległych opłat, 
c) z którą poprzednia umowa została rozwiązana z powodu zalegania z płatnościami wynikającymi z umów na korzystanie z innych usług świadczonych na jej rzecz przez Usługodawcę, do czasu uregulowania przez taką osobę zaległych opłat. 

 1. Użytkownik powinien uaktualniać swoje dane kontaktowe w Serwisie Internetowym, jeżeli w czasie trwania umowy na Usługi nastąpią w nich zmiany. Uznaje się, że Usługodawca prawidłowo wykonał swój obowiązek informacyjny, jeżeli wysłał zawiadomienie na ostatnio wskazany adres e-mail Użytkownika, niezależnie od tego czy adres ten jest w dalszym ciągu przez niego używany. 
 2. Po dokonanej rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu online wiadomość z potwierdzeniem rejestracji oraz z niniejszym Regulaminem. Użytkownik zobowiązany jest zachować w poufności, tj. nie udostępniać osobom trzecim, dane wymagane do zalogowania do Serwisu, tj. jego login i hasło. W sytuacji, w której doszło do udostępnienia danych niezbędnych do logowania, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła. Zmiany hasła można dokonać w Serwisie Internetowym.
 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług i treści jest odpłatne. Aktualny cennik usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego znajduje się na stronie: https://lekcje.zday.pl/cennik/ (dalej, jako: „Cennik”).
 4. Niezależnie od opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego, do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Serwisu Internetowego wymagane jest połączenie z Internetem a wszelkie koszty połączenia z Internetem, w szczególności transmisji danych, pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub dostawcami Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez ww. podmioty i jednocześnie zastrzega, że może ono wpływać na sposób działania Serwisu Internetowego.

§ 4 [Zasady korzystania z Serwisu Internetowego]

 1. Serwis Internetowy oraz wszelkie treści, do których dostęp następuje przy jego użyciu, są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego i nie mogą być udostępniane żadnym osobom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 
 2. Użytkownik otrzymuje dostęp do tylu kont w Serwisie Internetowym, do ilu otrzymał uprawnienia po dokonaniu stosownej płatności zgodnie z aktualnym Cennikiem. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu Internetowego i treści w nim zawartych wyłącznie na własny użytek, do celów niekomercyjnych, bez prawa do publicznego korzystania z Serwisu Internetowego, ww. treści lub ich jakiejkolwiek części, bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Usługodawcy.
 3. Z uwagi na to, że Serwis przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, w ramach korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownik może umożliwić dostęp do Serwisu Internetowego oraz do wszelkich treści, do których dostęp następuje przy jego użyciu, innym domownikom, tj. osobom które mieszkają wraz z Użytkownikiem w jednym gospodarstwie domowym, w szczególności dzieciom w wieku szkolnym. 
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu w celu publicznego rozpowszechniania lub w celu sprzecznym z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych, dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów Usługodawcy, Usługodawca wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to pozostanie bezskuteczne, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym do zablokowania lub usunięcia jego konta w Serwisie. O zablokowaniu lub usunięciu konta Użytkownika Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą e-mailową w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni od momentu usunięcia konta. 
 5. Usługodawca może wprowadzać czasowe oferty promocyjne odpłatne lub nieodpłatne na korzystanie z Serwisu Internetowego. Jeżeli regulamin takiej usługi promocyjnej zawiera postanowienia inne niż niniejszy Regulamin, Użytkownika korzystającego z takiej promocji obowiązują zmienione postanowienia. 
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajdują się  w Polityce Prywatności.

§ 5 [Opłaty]

 1. Cennik korzystania z usług serwisu internetowego 
  Dostęp do:
  – Program “Matematyka Po Prostu” – 0 zł brutto na rok szkolny 2022/2023
  – Platforma Edukacyjna Zday – 47 zł brutto miesięcznie.
  – Platforma Edukacyjna Zday dostęp na 12 miesięcy – 451 zł brutto 
  – Kurs do egzaminu 8-klasisty – Matematyka dostęp na 12 miesięcy – 647 zł brutto 
  – Real Estate – Angielski na rynku nieruchomości – 597 zł brutto
 2. W ramach Opłaty abonamentowej Użytkownik może uzyskać dostęp do zawartości Serwisu Internetowego w pełnym zakresie bądź do wybranych Usług, jeżeli taki podział zostanie wprowadzony. W przypadku niektórych Usług, rozpoczęcie korzystania z danej Usługi może wymagać zaakceptowania regulaminu szczegółowego tej Usługi lub zapłaty odrębnego wynagrodzenia. 
 3. Opłata abonamentowa za każdy okres rozliczeniowy będzie naliczana z góry, zgodnie z Cennikiem dostępnym pod adresem https://lekcje.zday.pl/cennik/ Opłatę abonamentową Użytkownik uiszcza za pomocą karty płatniczej przy wykorzystaniu systemów płatności udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. 
 4. Użytkownik zawierając umowę na dostęp do Serwisu Internetowego zostanie poinformowany o aktualnie obowiązujących wysokościach Opłat abonamentowych za wybrane Usługi oraz o konieczności dokonania zapłaty. 
 5. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia płatności poprzez systemy płatności cyklicznych:
 • „ELAVON” – dostarczany przez Elavon Financial Services DAC z siedzibą w Loughlinstown, hr. Dublin, Irlandia, zarejestrowaną pod numerem 418442, lub
 • „T-PAY” – dostarczany przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357

– dalej zwane: „Systemami płatności”.

 1. Płatności dokonywane poprzez ww. Systemy płatności polegają na automatycznych obciążeniach karty kredytowej lub debetowej dostępnych w Systemie płatności.  \ 
 2. Użytkownik zobowiązany do uiszczenia płatności poprzez System płatności jest zobowiązany do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej lub debetowej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty,  w tym Opłaty abonamentowej. 
 3. Opłata za kolejny okres rozliczeniowy powinna zostać wniesiona przez Usługobiorcę w pierwszym dniu tego okresu rozliczeniowego. Jeżeli w wymaganym terminie opłata wynikająca z umowy nie zostanie wniesiona, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ponowienia próby obciążenia rachunku Użytkownika do końca okresu rozliczeniowego, za który należna jest opłata. 
 4. W przypadku braku skutecznego obciążenia karty kredytowej lub debetowej Użytkownika lub braku skutecznego uiszczenia Opłaty abonamentowej przez Użytkownika innym sposobem płatności, umowa o świadczenie Usług w Serwisie Internetowym wygasa z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, za który opłata nie została skutecznie wniesiona. Okoliczność braku skutecznego wniesienia opłaty nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia tej opłaty. Brak uiszczenia opłaty za kolejny okres rozliczeniowy powoduje brak dostępu Użytkownika do Usług do czasu uiszczenia opłaty w pełnej wysokości. 
 5. Po dokonaniu płatności przez Użytkownika i jej zatwierdzeniu w systemie płatności przez Usługodawcę, Użytkownik otrzymuje na podany przez niego w Serwisie adres e-mail paragon fiskalny w postaci elektronicznej (tzw. „e-paragon”). Na żądanie Użytkownika zgłoszone w Systemie Internetowym, Usługodawca może zamiast paragonu, na prośbę Użytkownika wystawić oraz wysłać na adres e-mail Użytkownika fakturę VAT w formie elektronicznej (tzw. „e-fakturę”).  Wyboru można dokonać w formularzu zamówienia zaznaczając pole „Chcę otrzymać fakturę”. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-paragonu lub e-faktury w rozumieniu odpowiednio art. 106n. ust. 1 oraz art. 111 ust. 3a. lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
 6. Za dostarczenie faktury VAT, wysłanej na adres e-mailowy Użytkownika, uważa się przyjęcie przez serwer pocztowy Użytkownika wiadomości zawierającej fakturę VAT.
 7. Użytkownik może anulować opłatę abonamentową w dowolnym momencie za pośrednictwem Konta Rodzica w zakładce “Moje Subskrypcje”

§ 6 [Obowiązywanie Umowy]

 1. Zawierając Umowę na Usługi w ramach Serwisu Internetowego Użytkownik w sposób wyraźny udziela zgody na świadczenie Usług polegających na dostarczaniu treści zawartych w Serwisie niezwłocznie po zawarciu Umowy i uiszczeniu Opłaty abonamentowej zgodnie z Umową. 
 2. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że uzyskując dostęp do Serwisu Internetowego przed upływem czternastodniowego okresu na odstąpienie od Umowy, traci prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od jej zawarcia, przysługujące mu na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.210 z późn. zm.).
 3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie Internetowym wymaga wyraźnego potwierdzenia (poprzez zaznaczenie pola wyboru) przez Użytkownika, że: 

a) wyraża on zgodę na uzyskanie dostępu do Serwisu Internetowego i rozpoczęcie świadczenia Usług niezwłocznie po zawarciu umowy i uiszczeniu opłaty, oraz 
b) potwierdza, iż uzyskując dostęp do Serwisu Internetowego przed upływem czternastodniowego (14) okresu na odstąpienie od umowy, traci prawo odstąpienia od umowy.

 1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa może zostać rozwiązana w każdym momencie przez Użytkownika poprzez nieuiszczenie kolejnej Opłaty abonamentowej – w takiej sytuacji umowa ulega rozwiązaniu z końcem okresu rozliczeniowego, za który została uiszczona ostatnia Opłata abonamentowa. 
 2. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Usługodawca nie realizuje umowy zgodnie z Regulaminem, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń we wskazanym, odpowiednim terminie. 
 3. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu ważnych przyczyn skutkujących zaprzestaniem świadczenia Usług będących przedmiotem Umowy. 
 4. Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy w przypadku, jeżeli: 

a) wystąpi siła wyższa lub inne wyjątkowe wydarzenie, przez które, mimo dołożenia odpowiedniej staranności, nie będzie możliwe świadczenie usług zgodnie z Umową, 
b) Użytkownik poda nieprawdziwe dane lub posłuży się sfałszowanymi dokumentami przy zawieraniu umowy, 
c) Użytkownik przeniesie prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę trzecią bez wymaganej zgody Usługodawcy, 
d) Użytkownika naruszy postanowienia Regulaminu, 
e) Użytkownik nie dokona płatnościami Opłaty abonamentowej na kolejny okres rozliczeniowy.

§7 [Zmiany Regulaminu]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu Internetowego bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkownika poprzez komunikat wyświetlony w Serwisie oraz drogą e-mail, na co najmniej 30 dni wcześniej, liczonych od dnia poinformowania o tym Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności ze względu na zmianę zakresu świadczonych Usług w ramach Serwisu, lub zmianę przepisów prawa, o czym Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Użytkownika poprzez komunikat wyświetlony w Serwisie oraz drogą e-mail. 
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie, umieszczonym na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Usługodawcy i zaprzestać korzystania z Serwisu przed dniem wejścia zmian Regulaminu w życie. Brak złożenia przez Użytkownika takiego oświadczania oznaczać będzie akceptację nowej wersji Regulaminu.
 4. Usługodawcy przysługuje także prawo wprowadzania zmian zawartości Serwisu Internetowego i Usług. Aktualny Regulamin dostępny jest w Serwisie Internetowym na stronie internetowej Usługodawcy: https://lekcje.zday.pl/regulamin/ natomiast jego archiwalne wersje będą udostępniane na żądanie Użytkownika, jeśli na ich podstawie zawarł umowę.

§ 8 [Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika]

 1. Usługodawca zgodnie z  ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązany jest nieodpłatnie udostępnić Użytkownikowi treść Regulaminu przed zawarciem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. W ten sam sposób i na tych zasadach treść Regulaminu jest udostępniana Użytkownikowi w trakcie trwania umowy. 
 2. Usługodawca i Użytkownik nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały Użytkownikowi udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1. 
 3. Usługodawca zobowiązuje się sprawować nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu Internetowego.
 4. Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić działanie Serwisu Internetowego celem przeprowadzenia konserwacji technicznej Serwisu, dokonania zmian w działaniu Serwisu Internetowego, bądź zapobieżeniu ewentualnym awariom. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby prowadzone konserwacje nie wpływały na jakość działania Serwisu Internetowego.
 5. Aby korzystać z Serwisu Internetowego, Użytkownik wyraża zgodę na ręczne lub automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji Serwisu. Użytkownik wyraża też zgodę na przesyłanie mu okresowo powiadomień za pośrednictwem Serwisu Internetowego w zakresie niezbędnym do świadczenia mu usług za pośrednictwem Serwisu.
 6. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego w inny sposób niż określony w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalne.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu Internetowego oraz Usług, których wykonywanie Serwis umożliwia w sposób, który: 

a) narusza prawa Usługodawcy, innych Użytkowników lub innych osób, w tym prawa do prywatności, wizerunku, prawa własności intelektualnej, prawa pracownicze lub prawa osobiste, w tym prawa do dobrego imienia (art. 23 oraz art. 43 Kodeksu cywilnego); 
b) jest bezprawny, obsceniczny, zniesławiający, grożący, zastraszający, nękający, nienawistny, obraźliwy pod względem rasowym lub etnicznym lub prowokujący zachowania bezprawne lub zachęcający do zachowań bezprawnych lub w inny sposób niestosownych, 
c) polega na zachęcaniu do lub promowaniu przestępstw z użyciem przemocy, grożenia dzieciom lub innym osobom i ich wykorzystywania, koordynowania działalności przestępczej; 
d) wiąże się z publikacją treści fałszywych lub wprowadzających w błąd; 
e) stanowi podszywanie się pod kogoś; 
f) wiąże się z udostępnianiem, wysyłaniem lub przechowywaniem nielegalnych lub niedopuszczalnych treści; 
g) wiąże się z wszelkimi przypadkami wykorzystywania Serwisu Internetowego do celów innych niż określone w Regulaminie;

 1. Użytkownik zobowiązuje się nie pomagać, nie wspierać ani w żaden inny sposób nie współpracować z osobami, które dokonują lub zamierzają dokonać naruszenia warunków użytkowania Serwisu Internetowego określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w ust. 8 powyżej.
 2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu Internetowego, w szczególności w sytuacji braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności lub modyfikacji Serwisu Internetowego. 
 3. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę o każdorazowym naruszeniu postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika lub osoby wymienione w ust. 9 powyżej, w związku z korzystaniem Serwisu Internetowego. 

§9 [Prawa autorskie]

 1. Serwis Internetowy jest przedmiotem prawa autorskiego (utwór) i podlega ochronie na  mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 21 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). Wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, domeny, logotypu, znaków użytkowych, tajemnic handlowych, patentów oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej dotyczących Serwisu Internetowego przysługują Usługodawcy i nie mogą być bez jego wyraźnej, pisemnej zgody w żaden sposób wykorzystywane. Zdanie poprzednie nie dotyczy używania Serwisu Internetowego zgodnie z celem i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
 2. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, Serwis Internetowy, ani żadna jej część nie może być bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy kopiowana, reprodukowana, ponownie publikowana, wysyłana na serwery, ogłaszana, prezentowana publicznie, kodowana, tłumaczona, transmitowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie na inne komputery, serwery, witryny WWW lub inne nośniki publikacji bądź dystrybucji ani w ramach jakiegokolwiek przedsięwzięcia komercyjnego.
 3. Użytkownik nie ma prawa (osobiście lub we współpracy z inną osobą lub za pośrednictwem innej osoby) bezpośrednio, pośrednio, w sposób zautomatyzowany lub inny:

a) uzyskiwać dostępu do Serwisu Internetowego w sposób inny niż określony w niniejszym Regulaminie, wykorzystywać Serwisu Internetowego w innym celu niż określony w niniejszym Regulaminu, kopiować, adaptować, modyfikować, tworzyć na jej podstawie dzieł pochodnych, dystrybuować, udzielać na nią licencji, sublicencji, przenosić, wyświetlać, wykonywać ani w inny sposób wykorzystywać Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z prawem lub nieuprawniony; 
b) wyrządzający szkodę lub naruszający prawa Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich;
c) naruszający funkcjonalność i integralność Serwisu Internetowego, w tym Użytkownikowi nie wolno bezpośrednio ani w sposób zautomatyzowany: dokonywać inżynierii odwrotnej Serwisu Internetowego, zmian Serwisu Internetowego, modyfikować Serwisu Internetowego lub tworzyć na jej podstawie dzieł pochodnych;
d) dekompilować Serwisu Internetowego, wyodrębniać z niej kodu; przesyłać, przechowywać, przekazywać wirusów lub innego szkodliwego kodu komputerowego za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub do niej;
e) uzyskiwać lub próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Serwisu Internetowego lub systemów ją obsługujących; 
f) naruszać bezpieczeństwo, poufność, dostępność działania Serwisu Internetowego; 
g) tworzyć kont do naszych Usług w sposób nieuprawniony lub zautomatyzowany; 
h) gromadzić informacji Użytkowników lub na ich temat w sposób niezgodny z prawem, zasadami niniejszego Regulaminu lub nieuprawniony; 
i) sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować lub pobierać opłaty za Serwis Internetowy lub za dane pozyskane z Serwisu Internetowego w sposób nieuprawniony; 
j) dystrybuować lub udostępniać Serwisu Internetowego w Internecie, korzystać z niej na wielu urządzeniach jednocześnie, z wyjątkiem sposobu uprawnionego poprzez narzędzia, które Usługodawca udostępni za pośrednictwem Serwisu Internetowego; 
k) tworzyć oprogramowania lub interfejsy API działające tak jak Serwis Internetowy, oferować je do wykorzystywania przez osoby trzecie;
l) nadużywać kanałów komunikacji z Usługodawcą służącego do przesyłania zgłoszeń, reklamacji itp. w celu przedstawiania nieprawdziwych lub nieuzasadnionych informacji.

 1. Zawarcie przez Użytkownika Umowy na świadczenie Usług w ramach Serwisu Internetowego nie skutkuje przeniesieniem na Użytkownika prawa własności ani innych praw własności intelektualnej do zawartości Serwisu Internetowego lub samych Usług. Użytkownik odpowiada za zachowanie bezpieczeństwa urządzenia, na którym korzysta z Serwisu Internetowego oraz założonego na niej konta. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o wszelkich przypadkach nieuprawnionego użycia jego konta lub Serwisu Internetowego lub też naruszenia ich bezpieczeństwa.

§10 [Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy]

W związku z działaniem Serwisu Internetowego, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego poniesioną przez Użytkownika z tytułu:

 1. funkcjonowania Serwisu Internetowego, w szczególności:

a) zakłóceniem dostępności funkcji Serwisu Internetowego bądź ich błędnego działania,
b) funkcjonowania interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są własnością Usługodawcy lub nie są przez niego obsługiwane, 
c) usługami, aplikacjami i serwisami internetowymi, które nie są własnością Usługodawcy lub nie są przez niego obsługiwane,

 1. naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich lub dóbr osobistych tych osób, w szczególności poprzez:

a) pomawianie wyczerpujące znamiona przestępstwa art. 212 Kodeksu karnego, 
b) naruszające prywatność lub dobra osobiste innych osób, 
c) ujawniające tajemnicę przedsiębiorstwa lub jakiekolwiek inne dane zastrzeżone do zachowania w tajemnicy na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień umowy wiążącej Użytkownika z osobą trzecią lub osoby trzecie,

 1. naruszające zakazy i nakazy określone w Regulaminie. 

§11 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. W zakresie korzystania z Serwisu Internetowego, Użytkownik może zgłaszać pytania, uwagi i reklamacje pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zday.pl. 
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich wniesienia (termin ten rozpoczyna się w dniu  doręczenia reklamacji Usługodawcy). O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku reklamacji wniesionej przez konsumenta, nieudzielenie odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie oznacza jej uznanie. 

§12 [Postanowienia końcowe]

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące polskiego prawa, w szczególności odpowiednio przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 2. W przypadku wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z Serwisem Internetowym lub niniejszym Regulaminem Strony powinny podjąć próbę rozwiązania ich w sposób polubowny; w sytuacji braku możliwości rozwiązania tych sporów w sposób polubowny, spory te mogą zostać poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny według właściwości miejscowej wynikającej z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie: https://zday.pl/regulamin/