REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy dokument stanowiąc regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Aplikacji, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Aplikacji oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Aplikacji.

Regulamin dostępny jest do wglądu w aktualnej wersji w Aplikacji oraz na stronie internetowej pod adresem
zday.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/ . Użytkownik posiada możliwość odczytu lub pobrania Regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania jego wydruku.

§ 1 Definicje

 1. Aplikacja – oprogramowanie o nazwie ZDAY udostępnione dla Użytkowników przez Usługodawcę, przeznaczone dla Urządzeń mobilnych oraz dostępne w wersji przeglądarkowej i pozwalające na dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Profil użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika, do którego dostęp możliwy jest za pomocą Aplikacji.
 3. Urządzenie – urządzenia mobilne pozwalające na instalację i korzystanie z Aplikacji, w szczególności urządzenia typu smartphone i tablet.
 4. Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pomocą Aplikacji, w szczególności funkcjonalności dostępne w ramach Aplikacji.
 5. Usługodawca – Edu Games Spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi pod adresem ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź, NIP: 6252475036, REGON: 387109330, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861152, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 121.497,00 zł w pełni wpłacony. Adres poczty elektronicznej biuro@edu-games.pl.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Aplikacji.
 4. Użytkownik cierpiący na epilepsję musi przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji skonsultować się z lekarzem. Jeśli podczas korzystania z aplikacji wystąpią niekontrolowane szarpnięcia, zaburzenia widzenia, zawroty głowy, skurcze mięśni lub wzroku, utrata przytomności, dezorientacja, mimowolne ruchy lub drgawki, zalecane jest natychmiastowe przerwanie korzystania z Aplikacji i konsultacja z lekarzem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Aplikacji.
 7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3. Wymagania techniczne

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Urządzeń mobilnych spełniających wymagania systemowe określone w niniejszym rozdziale.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji, Użytkownik pobiera Aplikację na Urządzeniu mobilnym za pośrednictwem sklepu właściwego dla systemu obsługującego Urządzenie mobilne, tj. za pośrednictwem AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android).
 3. Urządzenie mobilne w celu możliwości instalacji i uruchomienia Aplikacji musi być wyposażone w system:

a) Android w wersji minimum 9.0;
b) iOS w wersji minimum 13.

 1. Do instalacji i uruchomienia Aplikacji niezbędnym jest aktywowanie na Urządzeniu mobilnym połączenia internetowego.
 2. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 3. Zmiana wymagań technicznych określonych w niniejszym rozdziale nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu postanowień §15 ust. 1.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji i udostępniania nowych wersji Aplikacji. Instalacja aktualizacji lub nowej wersji Aplikacji może być wymuszona przez Usługodawcę jako niezbędna do dalszego niezakłóconego korzystania z Aplikacji. Instalacja aktualizacji lub nowej wersji Aplikacji dokonywana jest za pośrednictwem sklepu, o którym mowa w ust. 2.

§4. Rejestracja

 1. Proces rejestracji jest wymagany do korzystania z Aplikacji.
 2. Rejestracja przeprowadzana jest przez Użytkownika z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem konta na platformie Facebook, Google lub Apple.
 3. W przypadku połączenia Profilu użytkownika w Aplikacji z kontem Facebook, Google lub Apple, Użytkownik będzie dodatkowo podlegał warunkom korzystania i polityce prywatności określonymi przez Facebook, Google lub Apple.
 4. Użytkownik zarejestrowany loguje się do Aplikacji z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła lub poprzez konto Facebook, Google lub Apple powiązane w trakcie rejestracji z Profilem użytkownika
 5. Użytkownik zarejestrowany posiada możliwość dostępu do danych zgormadzonych w Aplikacji na każdym urządzeniu mobilnym, na którym loguje się z wykorzystaniem danych, o których mowa w ust. 4.
 6. Zabronione jest współdzielenie przez Użytkownika jego Profilu z innymi osobami lub logowanie się na Profilu na kilku urządzeniach jednocześnie. 
 7. Użytkownik po pierwszym logowaniu w Aplikacji proszony jest o wypełnienie dedykowanej ankiety pozwalającej na dopasowanie treści wyświetlanych w Aplikacji do potrzeb Użytkownika. Użytkownik w przypadku zmiany danych zobowiązany jest do ich aktualizacji w Aplikacji.
 8. Użytkownik posiada możliwość personalizacji własnego profilu w Aplikacji oraz uruchomienia Powiadomień Push. Powiadomienia Push mogę być dezaktywowane i ponownie aktywowane przez Użytkownika w każdym czasie.
 9. Użytkownik posiada możliwość usunięcia w każdym czasie swojego Profilu z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnej po zalogowaniu się w Aplikacji.

§5. Aplikacja

 1. Celem Aplikacji jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do materiałów edukacyjnych, które są dostosowane do podstawy programowej, zgodnych z podręcznikami, z których uczeń korzysta w szkole oraz jego indywidualnych potrzeb i stylów uczenia się. Dodatkowo Aplikacja umożliwi także diagnostykę potencjalnej dysleksji wraz z systemem powiadomienia rodzica.
 2. Funkcjonalności dostępne w Aplikacji pozwalają Użytkownikowi w szczególności na:

a) rozwiązywanie dedykowanych quizów, testów lub dyktand;
b) przeglądanie podręczników i lektur oraz opracowań;
c) przeglądanie wyników i statystyk z rozwiązanych quizów, testów lub dyktand;
d) śledzenie postępów w nauce, identyfikację trudności i umiejętności wymagających dodatkowej pracy;
e) korzystanie z systemu powtórek opartym na modelu stochastycznym, umożliwiającym powtarzanie materiału edukacyjnego, który sprawiał trudności celem jego utrwalenia;
f) korzystanie z modułu  badań przesiewowych umożliwiającego wstępną identyfikację potencjalnej dysleksji u Użytkownika;
g) korzystania z powiadamiania rodziców o potencjalnym stwierdzeniu objawów dysleksji, zachęcający do udania się do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem diagnozy.

 1. Usługodawca zastrzega, iż porady dotyczące dysleksji  wyświetlane w Aplikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują w żadnym stopniu konsultacji i diagnozy, które powinny być przeprowadzone w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktywacji wybranych funkcjonalności lub rozszerzenia ich działania po wykupieniu przez Użytkownika subskrypcji na warunkach określonych Regulaminem.
 3. W celu korzystania z wybranych funkcjonalności Aplikacji Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na dostęp przez Aplikację do wybranych funkcji urządzenia mobilnego (np. kamera) lub zezwolenie na otrzymywanie powiadomień z Aplikacji. Użytkownik może w każdym czasie na urządzeniu mobilnym zmienić uprawnienia przyznane Aplikacji, lecz może to skutkować ograniczeniem jej funkcjonalności.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczania lub rozszerzania funkcjonalności dostępnych w Aplikacji. O planowanej zmianie Usługodawca będzie informował Użytkowników za pomocą komunikatów wyświetlanych w Aplikacji nie później niż na 30 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji po dacie wprowadzenia zmian oznacza ich akceptację.

§6. Publikacja Treści cyfrowych Użytkownika

 1. W przypadku możliwości zamieszczania w aplikacji przez Użytkownika jakichkolwiek treści, Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści w Aplikacji zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji. W przypadku zamieszczania treści cyfrowych w postaci wizerunku osoby, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i na udostępnienie danych podmiotom trzecim, w szczególności Usługodawcy.
 2. Usługodawca jest uprawniony do usuwania w każdym czasie wszelkich treści, w tym dodanych przez Użytkownika komentarzy, które naruszają lub w oczywisty sposób naginają postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 3. Zabrania się umieszczania w Aplikacji treści:

a) nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu,
b) obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
c) pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
d) znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
e) propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
f) naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
g) posiadających charakter bezprawny,
h) zawierających odnośniki do stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
i) zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy,
j) zawierających jakiekolwiek oprogramowanie szpiegowskie, adware, wirusy, uszkodzone pliki, programy typu “robak” lub inny złośliwy kod mający na celu przerwanie, uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności lub zakłócenie działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, sieci, serwerów lub innego wyposażenia, konia trojańskiego lub inny materiał mający na celu uszkodzenie, zakłócenie, bezprawne przechwycenie lub przywłaszczenie jakichkolwiek danych lub informacji osobistych, zarówno z Aplikacji, jak i innych systemów.

§7. Subskrypcja

 1. Szczegółowa lista planów subskrypcji zawarta jest w Aplikacji
 2. Subskrypcja obejmuje okres abonamentowy wynoszący jeden miesiąc lub rok. Subskrypcja podlega automatycznemu odnowieniu na kolejne okresy abonamentowe.
 3. Okres abonamentowy w ramach subskrypcji liczony jest z dokładnością do daty i godziny jej aktywacji.
 4. Subskrypcja wygasa po rezygnacji Użytkownika z odnowienia subskrypcji po skorzystaniu z opcji „Anulu subskrypcję” dostępnej po zalogowaniu w Aplikacji, po otrzymaniu przez Usługodawcę wypowiedzenia umowy przez Użytkownika (zgodnie z §11) lub w przypadku niepowodzenia w pobraniu płatności za jej odnowienie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany w planach subskrypcyjnych oraz opłat za subskrypcję, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych będą obowiązywać nie wcześniej aniżeli od następnego okresu abonamentowego po wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o tej zmianie. Wykupienie przez Użytkownika subskrypcji po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim oznacza akceptację zmian w planie lub cenie subskrypcji.

§8. Ceny i warunki płatności

 1. Ceny stosowane przez Usługodawcę są wyrażane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.
 2. Płatności Usługodawca przyjmuje w formie przedpłaty:

a) dla wersji przeglądarkowej Aplikacji za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Tpay (zgodnie z regulaminem systemu Tpay.com), którego administratorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu;
b) dla urządzeń mobilnych za pośrednictwem systemu płatności mobilnych Apple Pay prowadzonego przez Apple Inc. (https://support.apple.com/pl-pl/HT201239) lub za pośrednictwem systemu płatności mobilnych Google Pay (https://pay.google.com/intl/pl_pl/about/).

 1. Za moment dokonania płatności przyjmuje się̨ jej poprawną autoryzację przez operatora systemu płatności elektronicznych.
 2. Opłata za subskrypcję pobierana jest cyklicznie do czasu rezygnacji Użytkownika. Opłata jest pobierana za pomocą wybranej przez Użytkownika metody płatności.
 3. W przypadku płatności cyklicznej Użytkownik wyraża zgodę̨ na pobieranie przez operatora systemu płatności elektronicznych z karty płatniczej kwoty odpowiadającej wysokości wartości opłaty za okres abonamentowy. Opłata pobierana jest najpóźniej na dzień́ poprzedzający rozpoczęcie kolejnego okresu abonamentowego. 
 4. Jeżeli płatność́ nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn, Usługodawca posiada prawo do zawieszenia subskrypcji do momentu pobrania opłaty przy użyciu poprawnej metody płatności.
 5. Aktywacja subskrypcji następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę informacji od operatora systemu płatności elektronicznych o pozytywnej autoryzacji transakcji.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

§9. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Aplikacji i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie weryfikuje cech charakterystycznych i przymiotów podanych przez Użytkownika na jego Profilu. W związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z zamieszczonych informacji.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji wynikające z działania Urządzenia mobilnego Użytkownika.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia danych autoryzacyjnych umożliwiających dostęp do Aplikacji bądź udostępniania Panelu użytkownika w ramach Aplikacji przez Użytkownika osobom trzecim.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na urządzeniu nie spełniającym wymagań technicznych, o których mowa w §3 Regulaminu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów operacyjnych, które są wymagane do uruchomienia Aplikacji, zgodnie z §3 Regulaminu, jak również oprogramowania innego niż Aplikacja, zainstalowanego na Urządzeniu lub pobranego na Urządzenie.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy, w szczególności w zakresie połączenia do sieci Internet, jak również za wysokość opłat za te usługi.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Aplikacji, wywołaną przerwą techniczną, o której mowa w §15 ust. 2
 12. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§10. Odpowiedzialność za zgodność treści cyfrowej z umową

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

a) środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
b) konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 2. Usługodawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
 3. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
b) Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania przez konsumenta z żądania doprowadzenia przez Usługodawcę treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta

 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Usługodawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta. Usługodawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
 3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust.8, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Konsument nie posiada prawa do wypowiedzenia umowy, jeżeli Usługodawca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

§11. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie i bez podawania przyczyny.
 2. Użytkownik wyraża wolę usunięcia Profilu użytkownika informując Usługodawcę na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail, a także poprzez opcję dostępną po zalogowaniu w Aplikacji. Profil zostanie usunięty z chwilą otrzymania informacji od Użytkownika lub pod koniec obowiązującego okresu abonamentowego w przypadku posiadania przez Użytkownika aktywnej subskrypcji. 
 3. W przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Aplikacji bądź całkowitego usunięcia Użytkownika. Czynności, o których mowa zdaniu poprzednim Usługodawca przeprowadza po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń wyznaczając ku temu termin nie krótszy niż 3 dni oraz informując o skutkach braku zastosowania się do wezwania.

§12. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3-4). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zawierając umowę na Usługi (np. subskrypcja) w Aplikacji, w sposób wyraźny udziela zgody na świadczenie Usług polegających na dostarczaniu treści zawartych w Aplikacji niezwłocznie po zawarciu umowy i uiszczeniu opłaty zgodnie z umową. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że uzyskując dostęp do funkcjonalności płatnych w aplikacji (np. w ramach subskrypcji) przed upływem czternastodniowego okresu na odstąpienie od umowy, traci prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od jej zawarcia, przysługujące mu na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

§13. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Aplikacji, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@edu-games.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne z jej uwzględnieniem przez Usługodawcę.

§14. Własność intelektualna. Licencja

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Aplikacji (wliczając w to grafikę, teksty, układ treści i logotypy) a nie pochodzące od Użytkowników lub podmiotów trzecich korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez wyraźnej zgody Usługodawcy, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Korzystanie z Aplikacji, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, baz danych czy innych treści cyfrowych, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy, o ile czynności te nie wynikają ze specyfiki i celu Usługi dostępnej w Aplikacji:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Aplikacji lub jej części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jej pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Aplikacji treści, chyba że w Regulaminie zastrzeżono inaczej,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 1. Z chwilą pobrania Aplikacji, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do jej zwielokrotnienia wyłącznie w zakresie, w jakim zwielokrotnienie jest niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci Urządzenia.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 4, nie upoważnia Użytkownika do udzielenia dalszych licencji, ponadto Użytkownik nie ma prawa – w całości lub w części – zwielokrotniać (poza przypadkiem określonym w ust. 4), dystrybuować, sprzedawać bądź w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w tym przesyłać lub udostępniać w sieci Internet, sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych oraz w jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zamian w Regulaminie. O planowanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w Aplikacji. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji po wejściu w życie zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Aplikacji lub wybranych funkcjonalności Aplikacji w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Aplikacji.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 25.09.2023r..