Substancje i ich przemiany

 1. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii
 2. Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne
 3. Gęstość substancji
 4. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki
 5. Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna
 6. Pierwiastki i związki chemiczne
 7. Właściwości metali i niemetali
  POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają

 1. Powietrze – mieszanina jednorodna gazów
 2. Tlen – najważniejszy składnik powietrza
 3. Tlenek węgla(IV)
 4. Wodór
 5. Zanieczyszczenia powietrza
 6. Rodzaje reakcji chemicznych
  POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

Atomy i cząsteczki

 1. Atomy i cząsteczki – składniki materii
 2. Masa atomowa, masa cząsteczkowa
 3. Budowa atomu – nukleony i elektrony
 4. Izotopy
 5. Układ okresowy pierwiastków chemicznych
 6. Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego
  a jego położeniem w układzie okresowym
  POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych

 1. Wiązanie kowalencyjne
 2. Wiązanie jonowe
 3. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego
 4. Znaczenie wartościowości pierwiastków chemicznych
  przy ustalaniu wzorów i nazw związków chemicznych
 5. Prawo stałości składu związku chemicznego
 6. Równania reakcji chemicznych
 7. Prawo zachowania masy
 8. Obliczenia stechiometryczne
  POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

Woda i roztwory wodne

 1. Woda – właściwości i rola w przyrodzie
 2. Woda jako rozpuszczalnik
 3. Rodzaje roztworów
 4. Rozpuszczalność substancji w wodzie
 5. Stężenie procentowe roztworu
  POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

Tlenki i wodorotlenki

 1. Tlenki metali i niemetali
 2. Elektrolity i nieelektrolity
 3. Wzory i nazwy wodorotlenków
 4. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu
 5. Wodorotlenek wapnia
 6. Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie
  nierozpuszczalnych w wodzie
 7. Proces dysocjacji jonowej zasad
  POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM