Sprawdź wszystkie działy i tematy dostępne na Platformie ZDAY.
Maksymalnie intuicyjna nawigacja:
KLASA – PRZEDMIOT – DZIAŁ – TEMAT

Każdy z poniższych tematów przedstawiony jest w formie lekcji wideo

1. LICZBY
 1. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych
 2. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników
 3. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich
 4. Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich
 5. Wyrażenia arytmetyczne
 6. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych
 7. Oś liczbowa. Odległość liczb na osi liczbowej
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. PROCENTY
 1. Procenty i ułamki
 2. Diagramy procentowe
 3. Jaki to procent?
 4. Obliczanie procentu danej liczby
 5. Podwyżki i obniżki
 6. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
 7. O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe
 8. Obliczenia procentowe
 9. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. FIGURY GEOMETRYCZNE
 1. Proste i odcinki
 2. Kąty
 3. Trójkąty
 4. Przystawanie trójkątów
 5. Czworokąty
 6. Wielokąty foremne
 7. Pole prostokąta. Jednostki pola
 8. Pola wielokątów
 9. Układ współrzędnych
 10. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
 1. Do czego służą wyrażenia algebraiczne?
 2. Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
 3. Jednomiany
 4. Sumy algebraiczne
 5. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 6. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
 7. Mnożenie sum algebraicznych
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
5. RÓWNANIA
 1. Do czego służą równania?
 2. Liczby spełniające równania
 3. Rozwiązywanie równań
 4. Zadania tekstowe
 5. Procenty w zadaniach tekstowych
 6. Przekształcanie wzorów
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
6. POTĘGI
 1. Potęga o wykładniku naturalnym
 2. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
 3. Potęgowanie potęgi
 4. Potęgowanie iloczynu i ilorazu
 5. Działania na potęgach
 6. Notacja wykładnicza
 7. Notacja wykładnicza (cd.)
 8. Pierwiastki
 9. Działania na pierwiastkach
 10. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
7. GRANIASTOSŁUPY
 1. Przykłady graniastosłupów
 2. Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni
 3. Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości
 4. Objętość graniastosłupa
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
8. STATYSTYKA
 1. Odczytywanie danych statystycznych
 2. Co to jest średnia?
 3. Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych
 4. Zdarzenia losowe
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
1. SUBSTANCJE I ICH PRZEMIANY
 1. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii 
 2. Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne 
 3. Gęstość substancji (zobacz fragment)
 4. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki 
 5. Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna 
 6. Pierwiastki i związki chemiczne 
 7. Właściwości metali i niemetali 
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. SKŁADNIKI POWIETRZA I RODZAJE PRZEMIAN JAKIM ULEGAJĄ
 1. Powietrze – mieszanina jednorodna gazów 
 2. Tlen – najważniejszy składnik powietrza 
 3. Tlenek węgla(IV)
 4. Wodór 
 5. Zanieczyszczenia powietrza
 6. Rodzaje reakcji chemicznych (zobacz fragment)  
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. ATOMY I CZĄSTECZKI
 1. Atomy i cząsteczki – składniki materii 
 2. Masa atomowa, masa cząsteczkowa 
 3. Budowa atomu – nukleony i elektrony 
 4. Izotopy 
 5. Układ okresowy pierwiastków chemicznych 
 6. Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym 
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. ŁĄCZENIE SIĘ ATOMÓW. RÓWNANIA REAKCJI CHEMICZNYCH
 1. Wiązanie kowalencyjne 
 2. Wiązanie jonowe 
 3. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego 
 4. Znaczenie wartościowości pierwiastków chemicznych przy ustalaniu wzorów i nazw związków chemicznych 
 5. Prawo stałości składu związku chemicznego 
 6. Równania reakcji chemicznych
 7. Prawo zachowania masy 
 8. Obliczenia stechiometryczne
 9. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
5. WODA I ROZTWORY WODNE
 1. Woda – właściwości i rola w przyrodzie 
 2. Woda jako rozpuszczalnik 
 3. Rodzaje roztworów
 4. Rozpuszczalność substancji w wodzie 
 5. Stężenie procentowe roztworu 
 6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
6. TLENKI I WODOROTLENKI
 1. Tlenki metali i niemetali 
 2. Elektrolity i nieelektrolity 
 3. Wzory i nazwy wodorotlenków 
 4. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu 
 5. Wodorotlenek wapnia 
 6. Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie 
 7. Proces dysocjacji jonowej zasad 
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
1. TIME OUT!
 1. Numbers. Dates. Months. Nationalities. Liczby. Daty. Miesiące. Narodowości.
 2. Family. Rodzina.
 3. Time out Czas wolny
 4. Form – writing Formularz 
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. LOOK AT ME!
 1. Człowiek. Human. Personality and appearance. Osobowość i wygląd
 2. Informal letter – writing List nieformalny
 3. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. LET’S GET TOGETHER
 1. Technology. Technologia
 2. Parties. Phrasal verbs. Imprezy
 3. Prepositions. Przyimki
 4. Poster – writing Plakat
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. A DAY IN THE LIFE
 1. Household chores. Obowiązki domowe
 2. Food and drinks. Jedzenie i picie
 3. Money and shopping. Zakupy i pieniądze
 4. Be going to and Future Simple. Wyrażanie przyszłości Czas Future Simple i to be going to – zamierzać
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM 
5. HOME SWEET HOME
 1. Homes and rooms. Rodzaje domów i pomieszczeń
 2. Home equipment. Furniture. Wyposażenie domu. Sprzęt
 3. Possessive pronouns. Zaimki dzierżawcze
 4. Note – writing. Notatka
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
6. THE PLACE TO BE
 1. Places in town. Giving directions. Miejsca w mieście. Wskazówki dojazdu
 2. Our planet. Nasza planeta
 3. Demonstratives. Zaimki wskazujące
 4. Formal e-mail to an organisation – writing. E-mail formalny do organizacji
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
7. SAVE THE PLANET
 1. 0 Conditional. Zerowy okres warunkowy. 1 and 2 Conditionals. 1 i 2 okres warunkowy
 2. Gerunds and infinitives. Czasowniki z końcówką -ing i to
 3. Advert – writing. Reklama
 4. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
8. PERSONAL BEST
 1. Sports. Sporty
 2. Modal verbs. Czasowniki modalne
 3. Blog – writing. Blog
 4. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
1. ZACZYNAMY UCZYĆ SIĘ FIZYKI
 1. Czym się zajmuje fizyka
 2. Jednostki i pomiary
 3. Jeszcze o pomiarach
 4. Siła
 5. Siła wypadkowa
 6. Bezwładność ciała – pierwsza zasada dynamiki
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
2. CIAŁA W RUCHU
 1. Ruch i jego względność
 2. Wykresy opisujące ruch
 3. Ruch jednostajny prostoliniowy
 4. Jeszcze o ruchu jednostajnym prostoliniowym
 5. Wyznaczanie prędkości (zobacz fragment)
 6. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony
 7. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony i jednostajnie opóźniony
 8. Analiza wykresów przedstawiających ruch
 9. Droga w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyśpieszonym
 10. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
3. SIŁA WPŁYWA NA RUCH
 1. Druga zasada dynamiki
 2. Druga zasada dynamiki a ruch ciał
 3. Masa a siła ciężkości
 4. Spadek swobodny
 5. Trzecia zasada dynamiki
 6. Tarcie
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
4. PRACA I ENERGIA
 1. Praca
 2. Energia
 3. Energia potencjalna grawitacji
 4. Energia kinetyczna
 5. Przemiany energii mechanicznej
 6. Moc
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
5. CZĄSTECZKI I CIEPŁO
 1. Cząsteczki
 2. Stany skupienia materii
 3. Temperatura a energia
 4. Ciepło właściwe
 5. Przewodnictwo cieplne
 6. Konwekcja i promieniowanie
 7. Topnienie i krzepnięcie
 8. Parowanie i skraplanie
 9. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
6. CIŚNIENIE I SIŁA WYPORU
 1. Wyznaczanie objętości
 2. Gęstość
 3. Wyznaczanie gęstości
 4. Ciśnienie
 5. Ciśnienie hydrostatyczne
 6. Prawo Pascala
 7. Prawo Archimedesa
 8. Ciśnienie atmosferyczne
 9. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

Materiały edukacyjne dostępne na platformie ZDAY powstają w oparciu o treści zamieszczone w podręcznikach szkolnych posiadających akredytację MEN:


Podręcznik Matematyka z plusem, klasa 7, GWO 2017
Podręcznik Chemia Nowej Ery, klasa 7, Nowa Era 2017

Podręcznik To jest Fizyka, klasa 7, Nowa Era 2018
Podręcznik Teen Explorer New 7, klasa 7, Nowa Era

Zarejestruj się
już teraz

Wraz z subskrypcją zyskujesz pełny dostęp do platformy ZDAY.
Platforma zawiera kompletne lekcje dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej z przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, język angielski
oraz nagrania webinarów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
A już teraz nowość na platformie – lekcje dla klasy 1 LO z matematyki oraz chemii.

Abonament już od 39 zł za miesiąc