REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

搂1. Postanowienia og贸lne

 1. Nadrz臋dnym celem Programu jest wsp贸艂praca Organizatora i Partner贸w w zakresie sprzeda偶y dost臋pu subskrypcyjnego do platformy edukacyjnej ZDAY.pl (dalej zwanego: towary obj臋te programem lub towary).
 2. Organizator prowadzi Program zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.
 3. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator udost臋pnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 5. Organizator umo偶liwia uzyskanie dost臋pu do Regulaminu, utrwalenie go, pozyskanie i odtworzenie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na no艣niku danych, w dowolnym czasie.

搂2. Przyst膮pienie do programu

 1. Warunkiem przyst膮pienia do Programu i uczestnictwa w nim, jest:
  1. wobec Partner贸w b臋d膮cych osobami fizycznymi 鈥 uko艅czony 18 rok 偶ycia, posiadanie pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnej oraz brak tocz膮cego si臋 post臋powania upad艂o艣ciowego,
  2. wobec Partner贸w b臋d膮cych osobami fizycznymi prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 (przedsi臋biorcami) – posiadanie pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych i prowadzenie zarejestrowanej w CEiDG dzia艂alno艣ci gospodarczej, oraz brak tocz膮cego si臋 post臋powania upad艂o艣ciowego lub likwidacyjnego,
  3. wobec Partner贸w b臋d膮cych osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj膮cymi osobowo艣ci prawnej 鈥 prowadzenie zarejestrowanego w KRS przedsi臋biorstwa oraz brak tocz膮cego si臋 post臋powania upad艂o艣ciowego lub likwidacyjnego.
 1. Przyst膮pienie do Programu jest mo偶liwe w dowolnym momencie jego trwania.
 2. Zg艂oszenie do Programu nast臋puje poprzez przes艂anie formularza rejestracyjnego dost臋pnego na stronie internetowej platformy edukacyjnej ZDAY.pl lub formularza pisemnego, drog膮 elektroniczn膮 lub pocztow膮.
 3. Przed wys艂aniem zg艂oszenia, poprzez zaznaczenie w艂a艣ciwego pola kontrolnego, zg艂aszaj膮cy powinien o艣wiadczy膰, i偶 zapozna艂 si臋 z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Regulamin stanowi o warunkach realizacji Programu.
 4. Wys艂anie zg艂oszenia jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem Organizatorowi przez zg艂aszaj膮cego o艣wiadczenia woli w przedmiocie przyst膮pienia do Programu.
 5. Po otrzymaniu zg艂oszenia, Partner przyst臋puje do Programu na warunkach wynagrodzenia prowizyjnego okre艣lonych w 搂 4 Regulaminu lub indywidualnych warunkach okre艣lonych w odr臋bnej umowie.
 6. Przyst膮pienie do Programu nast臋puje w chwili potwierdzenia tej okoliczno艣ci przez Organizatora. Potwierdzenie to wymaga zachowania formy dokumentowej (e-mail lub dokument pisemny), pod rygorem niewa偶no艣ci.
 7. Po otrzymaniu zg艂oszenia Partnera, Organizator prze艣le Partnerowi dane dost臋powe do indywidualnego konta Programu Partnerskiego.
 8. Je偶eli Organizator i Partner ustal膮 indywidualne warunki wynagrodzenia w drodze zawartej umowy przyst膮pienie do Programu nast臋puje z chwil膮 jej zawarcia.
 9. Przyst膮pienie do Programu na zasadach okre艣lonych w ust. 7 jest r贸wnoznaczne ze zwi膮zaniem Organizatora i Partnera umow膮 na warunkach ustanowionych w niniejszym Regulaminie.

搂3. Uczestnictwo w programie

 1. Warunki uczestnictwa w Programie okre艣la niniejszy Regulamin.
 2. Przedmiot zobowi膮zania Partnera stanowi zobowi膮zanie do:
  1. reklamowania towar贸w Organizatora, w celu ich sprzeda偶y,
  2. sprzeda偶y towar贸w obj臋tych programem, po cenach okre艣lonych przez strony w indywidualnych warunkach prowizyjnych lub wskazanych w Regulaminie albo na stronie www Organizatora,
  3. realizacji Programu w spos贸b zgodny z przepisami powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, w szczeg贸lno艣ci bez u偶ycia nie zam贸wionej informacji handlowej, metody sprzeda偶y lawinowej lub metody tworzenia tzw. 艂a艅cuszk贸w finansowych, innych dzia艂a艅 bezprawnych lub mog膮cych wprowadzi膰 w b艂膮d osoby trzecie.
 3. Przedmiot zobowi膮zania Organizatora stanowi zobowi膮zanie do:
  1. dostarczania zam贸wionych towar贸w Partnerowi lub bezpo艣rednio klientowi ko艅cowemu, zgodnie z ka偶dorazowym ustaleniem stron, przy czym proces dostarczenia mo偶e by膰 realizowany poprzez zewn臋trznych dostawc贸w,
  2. zap艂aty na rzecz Partnera wynagrodzenia, w spos贸b i na warunkach ustanowionych w Regulaminie.

搂4. Wynagrodzenie

 1. Przedmiot zobowi膮zania Organizatora stanowi zap艂ata wynagrodzenia na rzecz Partnera, z tytu艂u sprzeda偶y towar贸w przez Organizatora.
 2. Z tytu艂u sprzeda偶y dost臋pu subskrypcyjnego, o kt贸rym mowa w 搂 1 ust. 1 Partner otrzyma wynagrodzenie uzale偶nione od obrotu, kt贸ry generuje dla Organizatora. Wynagrodzenie wynosi 10% warto艣ci brutto zap艂aconych dokonanych zakup贸w, kt贸re s膮 skutkiem odwo艂a艅 z linku afiliacyjnego Partnera. 
 3. W przypadku rekrutacji przez Partnera nowych partner贸w przys艂ugiwa膰 mu b臋dzie dodatkowe wynagrodzenie w wysoko艣ci 5% zap艂aconego dokonanego obrotu dla Organizatora wygenerowanego przez nowo zrekrutowanego partnera.
 4. Wynagrodzenie z tytu艂u realizacji celu, o kt贸rym mowa w 搂1 ust. 1 Regulaminu, jest nale偶ne pod warunkiem nieodst膮pienia od umowy przez osob臋, kt贸ra zrealizowa艂a zam贸wienie. W przypadku gdy osoba, kt贸ra zrealizowa艂a zam贸wienie odst膮pi od umowy pomi臋dzy 15 a 30 dniem liczonym od dnia zrealizowania zam贸wienia, wynagrodzenie nie jest nale偶ne Partnerowi.
 5. Wyp艂ata wynagrodzenia na rzecz Partnera nast臋puje na podstawie faktury VAT lub rachunku wystawionych przez Partnera.
 6. Organizator wyra偶a zgod臋 na otrzymywanie rachunk贸w oraz faktur VAT w formie elektronicznej.
 7. Partner jest uprawniony do 偶膮dania wyp艂aty wynagrodzenia z tytu艂u uczestnictwa w Programie:
  1. pod warunkiem zebrania na rachunku Partnera kwoty przenosz膮cej warto艣膰 co najmniej 100,00 z艂 (s艂ownie: sto z艂, 00/100 gr) brutto,
  2. maksymalnie jednokrotnie w ci膮gu 30 dni,
  3. w terminie 1 roku od daty sprzeda偶y.
 1. Naliczenie wynagrodzenia oraz jego wyp艂ata nast臋puje w terminie do 10 dnia ka偶dego miesi膮ca przy jednoczesnym zastosowaniu ust. 7. Koszty transakcji ponosi Organizator.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, 偶e Partner 艂amie postanowienia niniejszego Regulaminu, inne powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa Organizator ma prawo bez wcze艣niejszego uprzedzenia wykluczy膰 Partnera z Programu Partnerskiego. W takim przypadku wszelkie kwoty dotychczas niewyp艂aconego wynagrodzenia uwa偶a si臋 za nienale偶ne.

搂5. Post臋powanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mo偶na sk艂ada膰 listem lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej
  (e-mail) na adres pocztowy lub elektroniczny Organizatora.
 2. Zg艂oszenie reklamacyjne powinno zawiera膰 opis problemu oraz dane identyfikacyjne Partnera.
 3. W tre艣ci sk艂adanej reklamacji zaleca si臋 podanie:
  1. danych kontaktowych Partnera, kt贸re pos艂u偶膮 udzieleniu odpowiedzi na reklamacj臋 oraz prowadzeniu korespondencji z ni膮 zwi膮zanej,
  2. numeru rachunku bankowego Partnera, kt贸ry pos艂u偶y zwrotowi 艣rodk贸w pieni臋偶nych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczno艣ci.
 4. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty zg艂oszenia.
 5. Organizator poinformuje Partnera o sposobie rozstrzygni臋cia otrzymanej reklamacji drog膮 elektroniczn膮 lub listem zwyk艂ym, w zale偶no艣ci od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 6. Zwrot 艣rodk贸w pieni臋偶nych w zwi膮zku z reklamacj膮 nast膮pi przy u偶yciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wol膮 Partnera.

搂6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Partner korzystaj膮c z Serwisu podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imi臋 i nazwisko, e-mail, dane IP w formularzu rejestracyjnym Serwisu. Podanie danych osobowych przez Partnera jest dobrowolne, jednak brak danych uniemo偶liwi realizacj臋 zam贸wienia. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania przez Administratora jest konieczno艣膰 przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).聽
 2. Serwis przetwarza r贸wnie偶 dane Partner贸w:
  1. w celach analitycznych i statystycznych 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegaj膮cy na prowadzeniu analiz aktywno艣ci Partner贸w w Serwisie i sposobu korzystania z konta, w celu poprawy stosowanych funkcjonalno艣ci;聽
  2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegaj膮cy na ochronie swoich praw;
  3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiot贸w 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegaj膮cy na ochronie swoich praw;
 3. Administratorem danych osobowych jest Administrator (Polski Instytut Edukacji Sp. z o.o. z siedzib膮 w Niepor臋cie (05-126) ul. Spokojna 4, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000882461, kapita艂 zak艂adowy: 5.000 z艂,). Dane osobowe s膮 chronione zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, a od dnia wej艣cia w 偶ycie zgodnie Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i akt贸w prawnych kt贸re zostan膮 wydane w jego wykonaniu.
 4. Partner ma prawo wgl膮du do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz 偶膮dania ich ograniczenia lub usuni臋cia. Partner ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a tak偶e o prawo do 偶膮dania przeniesienia swoich danych.
 5. Partner mo偶e w ka偶dym czasie wycofa膰 zgod臋 na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.聽
 6. Partner ma prawo wnie艣膰 skarg臋 na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 7. Partner mo偶e wyrazi膰 dodatkow膮 zgod臋 na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imi臋 i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla cel贸w marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powi膮zane, w celu informowania go o towarach, promocjach i us艂ugach dost臋pnych w Serwisie w tym zw艂aszcza w formie Newslettera. Partner w ka偶dym czasie mo偶e wycofa膰 t臋 zgod臋. Wycofanie zgody pozostaje bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 8. Partner mo偶e wyrazi膰 odr臋bn膮 zgod臋 na przesy艂anie przez Serwis wiadomo艣ci na podany adres e-mail. Partner w ka偶dej chwili zgod臋 t臋 mo偶e wycofa膰. Wycofanie zgody pozostaje bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 9. Aby u艂atwi膰 korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarz膮dzaj膮cy wykorzystuje technologi臋 znan膮 jako cookies 鈥 informacje s膮 zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Partnera. Technologia cookies nie s艂u偶y pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzaj膮cych serwis ani 艣ledzenia ich nawigacji. Partner mo偶e w ka偶dej chwili wy艂膮czy膰 w swojej przegl膮darce internetowej opcj臋 przyjmowania cookies. Mo偶e to jednak spowodowa膰 pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Szczeg贸艂owe zasady funkcjonowania cookies mo偶na znale藕膰 w naszej Polityce prywatno艣ci.
 10. Administrator b臋dzie przechowywa膰 dane osobowe Partnera:
  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Partnera;
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszcze艅 cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia si臋 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, dalszemu takiemu przetwarzaniu 鈥 w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przys艂uguje;
  3. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu okre艣laj膮 te przepisy聽
 11. Szczeg贸艂y ochrony danych Partnera znajduj膮 si臋 w Polityce prywatno艣ci.

搂7. Warunki licencyjne

 1. Organizator udziela na rzecz Partner贸w nieodp艂atnej licencji w przedmiocie utwor贸w, udost臋pnionych w celu umo偶liwienia realizacji postanowie艅 Programu, z zachowaniem niniejszych warunk贸w.
 2. Logotypy, grafiki, utwory wizualne i audiowizualne, tre艣ci tekstowe s艂u偶膮ce do obs艂ugi Programu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Organizatora w zwi膮zku z realizacj膮 Programu, w艂膮czaj膮c w to r贸wnie偶 powi膮zane utwory, w tym Regulamin Programu oraz inne dokumenty lub wiadomo艣ci przesy艂ane w zwi膮zku z realizacj膮 Programu, stanowi膮 utwory w rozumieniu przepis贸w prawa autorskiego. Organizator nie przenosi na Partnera praw autorskich maj膮tkowych do tych utwor贸w ani 偶adnych utwor贸w stanowi膮cych ich cz臋艣膰, ani uprawnienia do przyznawania zezwole艅 w przedmiocie rozporz膮dzania prawami autorskimi maj膮tkowymi do tych utwor贸w i korzystania z nich, a tak偶e na wykonywanie innych praw zale偶nych, niezastrze偶onych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do u偶ywania utwor贸w udost臋pnionych w zwi膮zku z realizacj膮 Programu, obowi膮zuje na nast臋puj膮cych polach eksploatacji: zapisanie na serwerze, zapisanie i odtworzenie w pami臋ci urz膮dzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dost臋p i wy艣wietlenie za po艣rednictwem urz膮dzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Partner nie mo偶e: wypo偶ycza膰, dzier偶awi膰 ani odsprzedawa膰 utwor贸w ani 偶adnej ich cz臋艣ci, jak r贸wnie偶 tworzy膰 utwor贸w pochodnych na ich podstawie, wykonywa膰 zmian utwor贸w, usuwa膰 informacji o prawach w艂asno艣ci lub prawach autorskich, kt贸re mog膮 pojawi膰 si臋 w obszarze utwor贸w, wykorzystywa膰 utwor贸w w celach naruszaj膮cych obowi膮zuj膮ce przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest ograniczona w czasie do okresu uczestnictwa Partnera w Programie, nieograniczona terytorialnie i niewy艂膮czna, a obowi膮zuje w stosunku do udost臋pnionych utwor贸w.
 6. Organizator zachowuje wy艂膮czne prawa do decydowania o zachowaniu integralno艣ci udost臋pnionych utwor贸w.

搂8. Rozwi膮zanie umowy

 1. Strony s膮 uprawnione do rozwi膮zania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynosz膮cego 30 dni.
 2. Organizator jest uprawniony do rozwi膮zania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Partnera postanowie艅 Regulaminu lub przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.
 3. Rozwi膮zanie umowy mo偶e nast膮pi膰 poprzez z艂o偶enie o艣wiadczenia woli, przes艂anego drog膮 elektroniczn膮 lub listem.
 4. W chwili rozwi膮zania umowy, zako艅czeniu ulega okres rozliczeniowy pomi臋dzy stronami. Moment ten uznaje si臋 za z艂o偶enie 偶膮dania wyp艂aty, w przedmiocie kt贸rej przepisy 搂5 stosuje si臋 odpowiednio.

搂9. Obowi膮zywanie i zmiany regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu mo偶e nast膮pi膰 w przypadku zmiany przepis贸w prawa dotycz膮cych przedmiotu postanowie艅 zawartych w Regulaminie, a tak偶e z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotycz膮cych 艣wiadcze艅 realizowanych przez Organizatora, w szczeg贸lno艣ci w nast臋puj膮cych wypadkach:
  1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Organizatora us艂ug lub funkcjonalno艣ci, w tym wycofanie us艂ugi lub funkcjonalno艣ci, do kt贸rej maj膮 zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  2. wprowadzenie przez Organizatora nowych us艂ug lub funkcjonalno艣ci, do kt贸rych b臋d膮 mia艂y zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  3. zmiana system贸w informatycznych wykorzystywanych przez Organizatora, do kt贸rych maj膮 zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  4. zmiana przepis贸w prawa: reguluj膮cych us艂ugi oferowane przez Organizatora, do kt贸rych zastosowanie maj膮 postanowienia Regulaminu, maj膮cych wp艂yw na 艣wiadczenie us艂ugi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepis贸w podatkowych lub zasad rachunkowo艣ci stosowanych przez Organizatora, zmiana lub wydanie nowych orzecze艅 s膮dowych, orzecze艅 organ贸w administracji, zalece艅 lub rekomendacji uprawnionych organ贸w, w tym Prezesa Urz臋du lub S膮du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w 鈥 w zakresie zwi膮zanym ze 艣wiadczeniem us艂ug, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
  5. zmiana przez Organizatora modelu biznesowego prowadzonej dzia艂alno艣ci, obj臋tej niniejszym Regulaminem.
 1. Zmiana Regulaminu nast臋puje poprzez publikacj臋 jego nowej tre艣ci na stronie internetowej Serwisu.
 2. Organizator poinformuje Partnera o zmianie Regulaminu nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni przed dat膮 rozpocz臋cia obowi膮zywania jego nowego brzmienia. Udzielenie tej informacji nast臋puje poprzez udost臋pnienie drog膮 elektroniczn膮 tekstu jednolitego Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Partner jest uprawniony do rozwi膮zania trwaj膮cej umowy.

搂10. Postanowienia ko艅cowe

 1. Znaczenie poj臋膰 pisanych wielk膮 liter膮 jest zgodne z obja艣nieniami zamieszczonymi w cz臋艣ci opisuj膮cej definicje u偶yte w Regulaminie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za:
  1. przerwy w prawid艂owym funkcjonowaniu Programu, Serwisu lub nienale偶yte 艣wiadczenie Us艂ug, spowodowane si艂膮 wy偶sz膮,
  2. przerwy w prawid艂owym funkcjonowaniu programu, Serwisu lub nienale偶yte wykonywanie Us艂ug na rzecz Partner贸w, spowodowane czynno艣ciami technicznymi lub przyczyn膮 le偶膮c膮 po stronie podmiot贸w, za pomoc膮 kt贸rych Organizator 艣wiadczy Us艂ugi,
  3. utracone przez Partner贸w korzy艣ci.
 1. W przypadku braku mo偶liwo艣ci polubownego rozstrzygni臋cia sporu pomi臋dzy Organizatorem a Partnerem, za w艂a艣ciwy dla jego rozstrzygni臋cia ustanawia si臋 s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Organizatora.
 2. Za prawo w艂a艣ciwe dla wykonania umowy zawartej z Organizatorem oraz rozstrzygania spor贸w z ni膮 zwi膮zanych, stosuje si臋 prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu oka偶膮 si臋 niewa偶ne albo bezskuteczne, okoliczno艣膰 ta nie narusza wa偶no艣ci i skuteczno艣ci pozosta艂ych postanowie艅 Regulaminu. Zamiast niewa偶nych albo bezskutecznych postanowie艅 obowi膮zywa膰 b臋dzie norma odpowiadaj膮ca temu, co strony ustali艂y albo temu, co by ustali艂y, gdyby zawar艂y takie postanowienie w Regulaminie.

搂11. Definicje u偶yte w regulaminie

Organizator to Polski Instytut Edukacji sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Niepor臋cie, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w KRS prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem 0000882461, NIP 5361952523, kapita艂 zak艂adowy 5.000,00 z艂 b臋d膮cy organizatorem Programu partnerskiego.
Z Organizatorem mo偶na skontaktowa膰 si臋 pod numerem telefonu: 662 239 597 oraz przy u偶yciu adresu e-mail: afiliacje@zday.pl

Partner to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych, lub ograniczonej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego.

Program to program partnerski prowadzony przez Organizatora na rzecz Partner贸w, zgodnie z warunkami Regulaminu. 

Regulamin to niniejszy wzorzec umowny, ustanawiaj膮cy warunki uczestnictwa w Programie oraz jego realizacji przez Organizatora.

Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Organizatora za po艣rednictwem strony internetowej dost臋pnej w sieci Internet pod adresem URL: zday.pl i lekcje.zday.pl