REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

§1. Postanowienia ogólne

 1. Nadrzędnym celem Programu jest współpraca Organizatora i Partnerów w zakresie sprzedaży dostępu subskrypcyjnego do platformy edukacyjnej ZDAY.pl (dalej zwanego: towary objęte programem lub towary).
 2. Organizator prowadzi Program zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 5. Organizator umożliwia uzyskanie dostępu do Regulaminu, utrwalenie go, pozyskanie i odtworzenie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych, w dowolnym czasie.

§2. Przystąpienie do programu

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu i uczestnictwa w nim, jest:
  1. wobec Partnerów będących osobami fizycznymi – ukończony 18 rok życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej oraz brak toczącego się postępowania upadłościowego,
  2. wobec Partnerów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (przedsiębiorcami) – posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i prowadzenie zarejestrowanej w CEiDG działalności gospodarczej, oraz brak toczącego się postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
  3. wobec Partnerów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – prowadzenie zarejestrowanego w KRS przedsiębiorstwa oraz brak toczącego się postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
 1. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie jego trwania.
 2. Zgłoszenie do Programu następuje poprzez przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej platformy edukacyjnej ZDAY.pl lub formularza pisemnego, drogą elektroniczną lub pocztową.
 3. Przed wysłaniem zgłoszenia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, zgłaszający powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Regulamin stanowi o warunkach realizacji Programu.
 4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi przez zgłaszającego oświadczenia woli w przedmiocie przystąpienia do Programu.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia, Partner przystępuje do Programu na warunkach wynagrodzenia prowizyjnego określonych w § 4 Regulaminu lub indywidualnych warunkach określonych w odrębnej umowie.
 6. Przystąpienie do Programu następuje w chwili potwierdzenia tej okoliczności przez Organizatora. Potwierdzenie to wymaga zachowania formy dokumentowej (e-mail lub dokument pisemny), pod rygorem nieważności.
 7. Po otrzymaniu zgłoszenia Partnera, Organizator prześle Partnerowi dane dostępowe do indywidualnego konta Programu Partnerskiego.
 8. Jeżeli Organizator i Partner ustalą indywidualne warunki wynagrodzenia w drodze zawartej umowy przystąpienie do Programu następuje z chwilą jej zawarcia.
 9. Przystąpienie do Programu na zasadach określonych w ust. 7 jest równoznaczne ze związaniem Organizatora i Partnera umową na warunkach ustanowionych w niniejszym Regulaminie.

§3. Uczestnictwo w programie

 1. Warunki uczestnictwa w Programie określa niniejszy Regulamin.
 2. Przedmiot zobowiązania Partnera stanowi zobowiązanie do:
  1. reklamowania towarów Organizatora, w celu ich sprzedaży,
  2. sprzedaży towarów objętych programem, po cenach określonych przez strony w indywidualnych warunkach prowizyjnych lub wskazanych w Regulaminie albo na stronie www Organizatora,
  3. realizacji Programu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności bez użycia nie zamówionej informacji handlowej, metody sprzedaży lawinowej lub metody tworzenia tzw. łańcuszków finansowych, innych działań bezprawnych lub mogących wprowadzić w błąd osoby trzecie.
 3. Przedmiot zobowiązania Organizatora stanowi zobowiązanie do:
  1. dostarczania zamówionych towarów Partnerowi lub bezpośrednio klientowi końcowemu, zgodnie z każdorazowym ustaleniem stron, przy czym proces dostarczenia może być realizowany poprzez zewnętrznych dostawców,
  2. zapłaty na rzecz Partnera wynagrodzenia, w sposób i na warunkach ustanowionych w Regulaminie.

§4. Wynagrodzenie

 1. Przedmiot zobowiązania Organizatora stanowi zapłata wynagrodzenia na rzecz Partnera, z tytułu sprzedaży towarów przez Organizatora.
 2. Z tytułu sprzedaży dostępu subskrypcyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Partner otrzyma wynagrodzenie uzależnione od obrotu, który generuje dla Organizatora. Wynagrodzenie wynosi 10% wartości brutto zapłaconych dokonanych zakupów, które są skutkiem odwołań z linku afiliacyjnego Partnera. 
 3. W przypadku rekrutacji przez Partnera nowych partnerów przysługiwać mu będzie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 5% zapłaconego dokonanego obrotu dla Organizatora wygenerowanego przez nowo zrekrutowanego partnera.
 4. Wynagrodzenie z tytułu realizacji celu, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu, jest należne pod warunkiem nieodstąpienia od umowy przez osobę, która zrealizowała zamówienie. W przypadku gdy osoba, która zrealizowała zamówienie odstąpi od umowy pomiędzy 15 a 30 dniem liczonym od dnia zrealizowania zamówienia, wynagrodzenie nie jest należne Partnerowi.
 5. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Partnera następuje na podstawie faktury VAT lub rachunku wystawionych przez Partnera.
 6. Organizator wyraża zgodę na otrzymywanie rachunków oraz faktur VAT w formie elektronicznej.
 7. Partner jest uprawniony do żądania wypłaty wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w Programie:
  1. pod warunkiem zebrania na rachunku Partnera kwoty przenoszącej wartość co najmniej 100,00 zł (słownie: sto zł, 00/100 gr) brutto,
  2. maksymalnie jednokrotnie w ciągu 30 dni,
  3. w terminie 1 roku od daty sprzedaży.
 1. Naliczenie wynagrodzenia oraz jego wypłata następuje w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przy jednoczesnym zastosowaniu ust. 7. Koszty transakcji ponosi Organizator.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Partner łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa Organizator ma prawo bez wcześniejszego uprzedzenia wykluczyć Partnera z Programu Partnerskiego. W takim przypadku wszelkie kwoty dotychczas niewypłaconego wynagrodzenia uważa się za nienależne.

§5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje można składać listem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
  (e-mail) na adres pocztowy lub elektroniczny Organizatora.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Partnera.
 3. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie:
  1. danych kontaktowych Partnera, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  2. numeru rachunku bankowego Partnera, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności.
 4. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 5. Organizator poinformuje Partnera o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 6. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Partnera.

§6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Partner korzystając z Serwisu podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, dane IP w formularzu rejestracyjnym Serwisu. Podanie danych osobowych przez Partnera jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest konieczność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
 2. Serwis przetwarza również dane Partnerów:
  1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Partnerów w Serwisie i sposobu korzystania z konta, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; 
  2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 3. Administratorem danych osobowych jest Administrator (Polski Instytut Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nieporęcie (05-126) ul. Spokojna 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000882461, kapitał zakładowy: 5.000 zł,). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.
 4. Partner ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Partner ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 5. Partner może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 6. Partner ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Partner może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o towarach, promocjach i usługach dostępnych w Serwisie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Partner w każdym czasie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Partner może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Serwis wiadomości na podany adres e-mail. Partner w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje są zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Partnera. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Partner może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
 10. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Partnera:
  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Partnera;
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  3. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy 
 11. Szczegóły ochrony danych Partnera znajdują się w Polityce prywatności.

§7. Warunki licencyjne

 1. Organizator udziela na rzecz Partnerów nieodpłatnej licencji w przedmiocie utworów, udostępnionych w celu umożliwienia realizacji postanowień Programu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Logotypy, grafiki, utwory wizualne i audiowizualne, treści tekstowe służące do obsługi Programu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Organizatora w związku z realizacją Programu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin Programu oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku z realizacją Programu, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Organizator nie przenosi na Partnera praw autorskich majątkowych do tych utworów ani żadnych utworów stanowiących ich część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania utworów udostępnionych w związku z realizacją Programu, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie na serwerze, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Partner nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest ograniczona w czasie do okresu uczestnictwa Partnera w Programie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do udostępnionych utworów.
 6. Organizator zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności udostępnionych utworów.

§8. Rozwiązanie umowy

 1. Strony są uprawnione do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego 30 dni.
 2. Organizator jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Rozwiązanie umowy może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia woli, przesłanego drogą elektroniczną lub listem.
 4. W chwili rozwiązania umowy, zakończeniu ulega okres rozliczeniowy pomiędzy stronami. Moment ten uznaje się za złożenie żądania wypłaty, w przedmiocie której przepisy §5 stosuje się odpowiednio.

§9. Obowiązywanie i zmiany regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Organizatora, w szczególności w następujących wypadkach:
  1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Organizatora usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  2. wprowadzenie przez Organizatora nowych usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Organizatora, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  4. zmiana przepisów prawa: regulujących usługi oferowane przez Organizatora, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Organizatora, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
  5. zmiana przez Organizatora modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
 1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 2. Organizator poinformuje Partnera o zmianie Regulaminu nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Udzielenie tej informacji następuje poprzez udostępnienie drogą elektroniczną tekstu jednolitego Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Partner jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Programu, Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu programu, Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Partnerów, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Organizator świadczy Usługi,
  3. utracone przez Partnerów korzyści.
 1. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Organizatorem a Partnerem, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Organizatorem oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§11. Definicje użyte w regulaminie

Organizator to Polski Instytut Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nieporęcie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000882461, NIP 5361952523, kapitał zakładowy 5.000,00 zł będący organizatorem Programu partnerskiego.
Z Organizatorem można skontaktować się pod numerem telefonu: 662 239 597 oraz przy użyciu adresu e-mail: afiliacje@zday.pl

Partner to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego.

Program to program partnerski prowadzony przez Organizatora na rzecz Partnerów, zgodnie z warunkami Regulaminu. 

Regulamin to niniejszy wzorzec umowny, ustanawiający warunki uczestnictwa w Programie oraz jego realizacji przez Organizatora.

Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: zday.pl i lekcje.zday.pl